Zdavstveno stanje strnih žita

Biljne bolesti:

Vizuelnim pregledom zdravstvenog stanja strnih žita na širem području delovanja RC Leskovac nalaze se u dobrom zdravstvenom i kondicionom stanju.  Za sada, osim  izazivača  mrežaste pegavosti ječma  (Pyrenophora teres)  nisu registrovani  drugi patogeni izazivači bolesti  - Septoria tritici  (siva pegavost na listu pšenice), Erysiphe graminis (pepelnica pšenice ) , lisna rđa na pšenici (Puccinia recondite).

   

   

Kada je u pitanju patogen Pyrenophora teres registruje se pojava u različitom intenzitetu od  2 20 %. Na parcelama gde je  registrovana jača pojava bolesti preporučujemo obaveznu primenu fungicida: 

•     Antre plus (a.m. Tebukonazol) u količni 1,5 l/ha.  

•     Acanto plus (a.m.pikoksistrobin+ciprokonazol) u količini 0,6 l/ha  

•     Amistar extra (azoksistrobin+ciprokonazol) u koncentraciji u koncentraciji 0,5-0,75 l/ha,  

•     Falcon(a.m.tebukonazol+triadimenol+spiroksamin) u količini 0,6 l/ha,

Štetni insekti:

Štetni insektilisne vaši - Aphidae sp., kao i žitne stenice - Eurigaster  maura, Gonocerus acuteangulatus, Aelia acuminata, Pyrrhoris apterus, Dolycorus bacarum, Eurigaster austriaca, registrovani su  u slabom intenzitetu.  Žitna pijavica (Lema melanopa) je utvrdjena u  različitiom intenzitetu.Ukoliko se registruje više od od 15 imaga po m2  preporučuje se primena insekticida. Od preparata preporučujemo: 

 - a.m. imidakloprid (preparati:  Confidor 200-SL u koncentraciji 0,05-0,07 % , Savador 200 SL, Macho 200-SL, u količini 0,2-0,3 l/ha)

- a.m. tiametoksam (preparat Actara 25-WG, u količini 160-180 g/ha),

- a.m. tiakloprid (preparat: Calypso 480-SC, u količini ,15-0,2 l/ha),

-a.m. acetamiprid (preparat: Tonus  u količini 0,25-0,4 kg/ha) I dr.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information