Žilogriz (Capnodis tenebrionis) i šiljokrilac (Perotis lugubris)

Na području delovanja PSSS Leskovac vizuelnim pregledom zasada koštičavog voća prva pojava žilogriza (Capnodis tenebrionis) i  šiljokrilca (Perotis lugubris) u 2014. godini registrovana je  08. I 10.04..2014. godine. Tokom maja meseca u zasadima voćaka može se registrovati masovno opadanjelišća.

   

   

Žilogriz prezimi kao odrastao imago ili kao larva. S proleća se imago aktivira i odlazi na biljke okolne korovske flore, gde se zadržava dok ne prolistaju koštičave voćke. Nakon toga napušta korove i prelazi na voćke, hraneći se peteljkom lista, pri čemu list opada. Imaga lete na nivou voćnjaka. Kada lete čuje se šum. Udaraju tvrdim telom o stabla ili grane. Ako se uznemire prelaze na drugu stranu stabla, a ako se otresa stablo, padaju na zemlju. 

Imaga lete na veće udaljenosti samo ako su temperature iznad 30-35 oC, uglavnom ostaju u  vocnjaku, penju se  i spuštaju  po stablu.

Tokom ishrane  mogu da polože  oko 200-600 jaja uglavnom u prvom delu vegetacije u gomilicama, a dnevno najviše do 10 jaja.  Na njih se lepi pesak ili zemlja pa izgledaju kao grudvice.

Preporuka proizvodjačima:  Ukoliko se tokom maja meseca registruje  prevremeno opadanje  lišćakoštičavih voćnih vrsta, a nije nastalo kao posledica  destruktivne aktivnosti  patogena Blumeriella jaapii, verovatno je u pitanju prisustvo žilogriza i šiljokrilca. U cilju njihovog suzbijanja  na sajtu Ministarstvapoljoprivrede (Uprava za zaštitu bilja) nalazi  se preporuka sa merama suzbijanja  i spiskom aktivnih materija, insekticida,  koji se mogu koristiti  u  suzbijanju ovih štetočina: 

–Beauveria bassiana soja ATCC74040 (Naturalis biogard) za primenu na početku polaganja jaja ili piljenja larvi žilogriza i u jesen zalivanjem ili pred kišu, za suzbijanje lutki i imaga žilogriza;

–hlorpirifos, u formulaciji granula (Radar versus G, Pyrinex 10 G, Saturn 7,5 GR), za primenu u jamama pri sadnji;

–bifentrin, u formulaciji koncentrata za emulziju (Bifenikus, Fobos EC, Fobos EW, Futocid EC, Pinto, Pinotrin 10 EC, Talstar 10 EC, Tors) za suzbijanje ispiljenih larvi, tretiranjem prizemnog dela stabla i zemlje ispod krošnje, sa inkorporacijom;

–hlorpirifos, fosmet, hlorpirifos + cipermetrin i tiakloprid, u obliku tečnih formulacija, za tretiranje stabala posle berbe radi suzbijanja imaga;

–smeša primarnog i sekundarnog kalijum fosfita + hlorotalonil (Feniks).   

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information