Plamenjača paradajza (Phytophthora infestans)

Vizulenim pregledom paradajza gajenom u zatvorenom prostoru(fenofaza prema skali BBCH 73-74) na području delovanja PSSS  Leskovac  registrovana je pojava plamenjače paradajza (Phytophthora infestans). Veća količina padavina u prethodnom periodu praćena nižom temperaturom uslovilaje jaču pojavu patogena u plasteničkoj proizvodnji.

  

U cilju sprečavanje zaraze i daljeg širenja patogena preporučuje se primena nekog od fungicida: 

•CONSENTO (a.m. a.m. propamokarb –hidrohlorid + fenamidon),  u količini 1,67-2 l/ha),

•INFINITO SC (a.m. propamokarb –hidrohlorid +fluopikolid), u  kolčini 1,2-1,6 l/ha),

•EQUATION PRO-WG (a.m. cimoksanil+ famoksadon), u količini 0,4 kg/ha,

•FOLIO GOLD  (a.m. hlorotalonil + metalaksil-M), u količini 2,5-3 l/ha

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information