Zdravstveno stanje zasada jabuke 09.06.2014

Vizelnim pregledom dugogodišnih zasada jabuke na lokalitetima Slavujevce, Šišince, Kukulovce, Veliko Trnjane (fenofaza prema skali BBCH 74 – plodovi veličine 40mm), koji su tokom nestabilnog vremena u prethodnom periodu mahom tretirani kontaktnim preparatima, registruje se jača pojava  simptoma krastavosti plodova i čadjave pegavosti listova na jabuci, kao posledica destruktivne aktivnosti  patogena  Venturia inaequalis. Istovremeno seregistruje se  masovno opadanje obolelih plodova i jače zaraženih listova.

 

Kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti  i  zaštitili plodovi i lisna masa  preporuka proizvodjačima je primena sistemičnih fungicida:

sa  kurativnim  delovanjem do 48 sati:

•a.m. ciprodinil - Chorus 50WG 0,3-0,5 kg/ha ili

•a.m. pirimetanil  - Pyrus 400 SC 1l/ha

ili sa  kurativnim delovanjem do 72 sati:

•a.m. pirimetanil + flukvinkonazol -  Clarinet 0,15% ,

•a.m. flusilazol - Punch 40-EC 0,005 - 0,0075% % ili Olymp 10EW 0,024 - 0,03% ,

•a. m. Difenokonazol -  Score 250 EC, Scooter 250 EC,  Ventor 250 EC, Sigura 0,03%,

•a.m. fenbukonazol - Indar 5 EW 0,9 l/ha ,

•a.m.difenokonazol + a.m.izopirazam  - Embrelia 140 SC 1,5l/ha (sadrži sistemičnu i kontaktnu a.m.),

Nekom od sistemičnih preparata mogu  se dodati  i neki od preventivnih preparata:

•a.m.ditianon- Delan 700 -WG 0,07%, 

•a.m. metiram -  Polyram DF 0,2 % , 

•a.m. mankozeb - Dithane DG NeoTec,  Dithane M-45 ili Mankogal 80 0,25-0,3%,

•a.m. hlorotalonil  -Dakoflo 720-SC 0,2% ili Odeon 82,5WDG 1,5-1,8 l/ha,

•a.m. dodin-Syllit 400-SC 0,15%

Ukoliko se registruje pojava  plodova sa ubušenjima od  jabukovog smotavca (Carpocapsa pomonella) preporučuje se proizvođačima primena insekticida sa ovicidno-larvicidnim delovanjem:

•a.m.  hlorantaniripro -  Coragen 20 SC -  0,02%,

•a.m. metoksifenozid   -  Runner  - 0,06%.

•a.m. hlorpirifos  -  Pyrinex  - 0,25%,

•a.m. tiakloprid – Calypso -0,35%,

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information