Kupusna muva (Phorbia brassicae)

Na području delovanja PSSS Leskovac  u usevu kupusa (fenofaza  razvoja  u zavisnosti od vremena sadnje -  razvoj lista glavnog stabla – početak razvoja vegetacionog dela biljke) na lokalitetima Badince, Guberevac, Nomanica registrovana je pojava kupusne muve (Phorbia brassicae). Na  obolelim biljkama ispod zemlje na korenu utvrdjene su larvežuto-bele, apodne-bez nogu,sa atrofiranom glavom. Oštećene biljkekupusa gube turgor,venu, propadaju i lako se  čupaju.

 

Registrovih preparata za suzbijanje ove štetne vrste na kupusu. Na području PSSS Leskovac primenjuju se insekticidi korišćenjem sistema za navodnjavanje na bazi tiametoksama ili insekticidi na bazi aktivne materije hlorpirifosa i piretroida  (Nurelle – D) u koncentraciji 0,15% (50 mililitara po biljci). 

Takodje, vrši se potapanje rasada kupusa u 0,3% rastvor preparata na bazi tiametoxama  (Actara 25 WG)  i imidakloprida (Confidor 200-SL) u trajanju od 10 minuta.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information