Šljivin smotavac (Grapholita funebrana) -preporuka

Na području delovanja PSSS Leskovac  obilaskom dugogodišnjih zasada pod šljivom sorte Stenlej (fenofaza razvoja po BBCH skali 77-81) , registruju se oštećenja  na plodovima od prve generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) - koja se manifestuju pojavom crvljivih plodova uz pojavu kapljica smolaste tečnosti  ili  njeno curenje smole iz ploda. 

                 

Kako se na feromonskim klopkama  registruje ulov imaga šljivinog smotavca koji  u ovom periodu polaže jaja iz kojih će se ispiliti larva preporučujemo primenu insekticida  sa ovicidnim I larvicidnim  delovanjem.Od preparata preporučujemo:

•Pyrinex 48 EC (a.m. hlorpirifos),  u koncentraciji  0,15%,

•Grom (a.m. lambdacihalotrin), u koncentraciji  0,03%,

•Fenitrothin 50 EC (a.m.fenitrotion), u koncentraciji  0,15%.       

•Kaiso WG(a.m. lambdacihalotrin), u količini 0,2kg/ha.

Uz neki od registrovanih insekticida preporučju se i primena preparata za suzbijanje parazita prouzrokovača  bolesti (plamenjače šljiva - Polystigma rubrum, šupljikavosti lista - Clasterosporium carophillum).

 Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information