Žilogriz (Capnodis tenebrionis) -22.09.2014

Na lokalitetima Petrovac, Veliko Trnjane, Vučje, Karadjordjevac  u dugogodišnjim zasadima koštičavog voća kao i u rasadnicima sadnog materijala koštičavih voćnih vrsta i dalje se registruje  pojava imaga žilogriza  (Capnodis tenebrionis), kao i   larve različitih razvojnih stadijuma.  

Sl.1. i 2.. Imago i larve žilogriza (Capnodis tenebrionis) registrovane tokom septembra na području Leskovca.

Preporuka proizvodjačima u ovom periodu, kada se vegetacija završava,  jeste i dalja  primena mehaničkih i agrotehničkih mera uz primenu  hemijskih mera zaštite.   Ranijih godina registrovali smo prisustvo imaga žilogriza na voćkama i početkom nevembra meseca: 

•         Mehaničke mere: Sakupljanje odraslih štetočina čime se sprečavanju ženke da jaja odlože u neposrednu blizinu voćaka i sadnica,

•         Agritehničke mere: Obavezna obrada zemljišta izmedju redova u voćnjaku i rasadniku.

•         Hemijske mere: Za suzbijanje imaga u rasadniku preporučujemo:                

   - a.m. hlorpirifos: Pyrinex 48 SC, Kozma, u količini 1.5 lit/ha, Radar 300 EC u količini 2, 5 lit/ha.

   - a.m. fosmet: Imidan 50 WP u količini 2 lit/ha,

   - a.m. tiakloprid: Calypso 480 SC u količini 100 ml/m visine krošnje/ha,

   - a.m. hlorpirifos: Pyrinex 48 SC, Kozma, u količini 1.5 lit/ha, Radar 300 EC u količini 2, 5 lit/ha, 

   - a.m. hlorpirifos + cipermetrin: Nurelle-D, u količini 1l/ha, Konzul, Cihlop, Despot, Antocid-D u količini 1,2-1,5 l/ha.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information