ПРОГРАМ

Опште информације о предстојећим мерама подршке Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије у области руралног развоја које се кофинансирају средствима Европске Уније.

Све о ИПАРДУ

Шта могу да очекују пољопривредна газдинства?

Мере које ће бити подржане ИПАРД Програмом: Инвестиције у имовину пољопривредних газдинстава; Инвестиције у физичку имовину за прераду и маркетинг пољопривредних производа и производа рибарства.

Прихватљиви корисници

Предузетници и правна лица/предузећа, која у структури власништва имају мање од 25% јавног капитала и која су регистрована у АПР, у активном статусу.

Физичка или правна лица уписана у РПГ, која имају структуру власништва мање од 25% јавног капитала јавних органа.

Инвестиције у имовину пољопривредних газдинстава

Инвестиције у газдинства у сектору млека, меса, воћа и поврћа, и осталих усева (житарице, уљарице и шећерна репа), која имају потенцијал да повећају конкурентност и одрживост и имплементирају стандарде ЕУ.

Материјална подршка за пољопривредна газдинства

Јавна подршка износи до 60% укупних прихватљивих трошкова, односно, до 65% за младе пољопривреднике (млађе од 40 година у тренутку подношења пријаве) и 70% за инвестиције у планинским подручјима.

Материјална подршка за предузетнике и правна лица/предузећа

Јавна подршка износи до 50% укупних прихватљивих трошкова, односно 60% за инвестиције које се односе на складишћење отпада.

Проширите ваше пословање

Настави даље

Како конкурисати за ИПАРД програм

ИПАРД програм почиње да се примењује од јуна 2016. године.

Мере подршке за пољопривредна газдинства

Производња млека

Пољопривредна газдинства са 20 до 300 млечних крава


Изградња/реконструкција и/или опремање обкеката или штала за музне краве, укључујући опрему за производњу млека, за мужу и хлађење млека и складишне објекте на газдинству; објеката и опрему за управљање отпадом и третман отпадних вода; складишне капацитете за стајњак, укључујући специфичну опрему за објекте за манипулацију и коришћење сточне хране и стајњака

Пољопривредна механизација (укључујући тракторе до 100 киловата)

Више детаља

Производња меса

Пољопривредна газдинства са 20-1.000 говеда/ 150-1.000 оваца ии коза/ 100-10.000 свиња/ 4.000-50.000 бројлера


Изградња/реконструкција и/или опремање објеката или штала, објеката и опреме за управљање отпадом, третман отпадних вода и сперчавање загађења ваздуха; складишних капацитета за стајњак, укључујући специфичну опрему за манипулацију и коришћење сточне хране и стајњака; специфична опрема за транспорт стајњака

Пољопривредна механизација (укључујући ттракторе до 100 киловата)

Производња енергије из обновљивих извора на газдинству

Више детаља

Производња усева

Пољопривредна газдинства са 2 до 50 ха земљишта под усевима


Куповина трактора (до 100 киловата), машина и механизације (осим комбајна) и изградња објеката за складишћћење и опремање

Пољопривредна газдинства са 50 до 100 ха земљишта под усевима


Куповина машина и механизације (осим комбајна)за пољопривредну производњу и изградња објеката за складишћћење и опремање

Пољопривредна газдинства са преко 100 ха земљишта под усевима


Изградња/ проширење/ реновирање/ модернизација и опремање објеката за складиштење

Више детаља

Производња воћа и поврћа

Пољопривредна газдинства са 2 до 20 ха јагодичастог воћа и 5-100 ха другог воћа


Куповина трактора (до 100 киловата), машина и опреме

Изградња/реновирање/модернизација заштићеног простора; опрема и/или материјал за производњу воћа, хортикултуру и расадничку проиводњу

Инвестирање у системе противградне заштите воћњака

Улагање у системе наводњавања користећи површинске и подземне воде, укључујући пумпе, цеви, вентиле и прскалице

Изградња и/или реконструкције и/или опремање складишних капацитета за воће, икључујући УЛО капацитете

Пољопривредна газдинства са 500-10.000 м3 заштићеног простора или 0,5-50 ха отвореног простора за производњу поврћа


Куповина трактора (до 100 киловата), машина и опреме

Изградња/проширење/реновирање/модернизација заштићеног простора; опрема и/или материјал за производњу поврћа и сакупљање, хортикултуру и расадничку проиводњу

Улагање у системе наводњавања користећи површинске и подземне воде, укључујући пумпе, цеви, вентиле и прскалице

Изградња и/или реконструкције и/или опремање складишних капацитета за поврће, икључујући УЛО капацитете

Више детаља

Мере подршке за предузетнике, правна и физичка лица

Прерада млека

Изградња/проширење/модернизација сабирних центара за млеко и постројења за прераду млека
Опрема за складиштење, хлађење ипревоз млека; унапређење и контролу квалитета и хигијене, укључујући једноставну тест опрему за детекцију млека лошег и доброг квалитета

Физичке инвестиције за успостављање система безбедности хране (ГХП, ГМП, ХАЦЦП)

ИТ хардвер и софтвер за регистар млека и праћење, контролу и управљање

Улагање у технологије за уштеду енергије, заштиту животне средине, опрему и постројења за прераду отпада и међупроизвода

Третирање и уклањање отпада

Специјална возила за транспорт млека

Више детаља

Прерада меса

Изградња/реновирање кланица/објеката за прераду меса и расхладних просторија за складишта
Опрема за кланице и третман отпада и нуспроизвода

Физичке инвестиције за успостављање система безбедности хране (ГХП, ГМП, ХАЦЦП)

ИТ хардвер и софтвер за праћење, контролу и управљање

Улагање у обновљиве изворе енергије (изградња инсталације и опрема), превенствено усмерена на сопствене потребе

Више детаља

Прерада воћа и поврћа

Изградња/проширење/модернизација просторија које се користе за прераду, у складу са релевантним стандардима ЕУ
Објекти и опрема за прераду воћа и поврћа (чување, пастеризацију, сушење, замрзавање, ИТД.), као и опрема за паковање и етикетирање, укључујући линије за пуњење, умотавање и обележавање

Улагање у обновљиве изворе енергије (изградња инсталације и опрема), превенствено усмерена на сопствене потребе

Физичке инвестиције за успостављање система безбедности хране и система квалитета (ГХП, ГМП, ХАЦЦП)

Више детаља

Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања

Изградња и/или реконструкција и/или опремање објеката за пружање туристичких и угоститељских услуга, као што су собе, ресторани и други објекти, укључујући и објекте за рекреацију, играње, туристичке кампове, побољшање спољашних простора (за јахање, риболов на површинским водама, бициклизам, тематске руте, стазе за јахање)
Трошкови маркетинга, као што су штампање летака, пропагандног материјала, трошкови за интернет страницу

Више детаља

Агро-еколошке-климатолошке мере и мере Органске производње и Спровођење ЛЦПП - ЛЕАДЕР приступ

Мере ће се спроводити у другој фази акредитације, почев од 2017. године.
Агро-еколошке мере ће бити усмерене на спровиђење органске производње. ИПАРД мера ће подржати само органске произвођаче који су укључени у биљну производњу, док ће оррганска производња животиња као и животињски и биљни генетички ресурси бити предмет подршке НПРР.

У оквиру мере Спровођење ЛСРР - ЛЕАДЕР приступ први корак односиће се на одабир ЛАГ-ова, док ће у другом кораку бити подржане активности/пројекти ових група.

Више детаља

Фотографије

  • All /
  • Воћарство /
  • Повртарство /
  • Сточарство /
  • Туризам /

Наш tим

Братислав Пешић
ИгорРистић
Ненад Стефановић

ПССС Лесковац

Југ Богданова 8а, 16000 Лесковац, Србија