Kategorije navodnjavanog zemljišta

Navodnjavanje se sprovodi da bi se povećali prinosi useva. Ne troše sve biljke istu količinu vode na obarzovanju organske mase, zato dobra obrada zemljišta i đubrenje doprinose visokoj efikasnosti pri upotrebi vode. Za navodnjavanje može da se koristi podzemna voda, ili voda ispumpana iz bunara, površinska voda iz reka, jezera ili rezervoara ili nekonvencionalnu izvori kao što su tretirana otpadna voda ili drenažna voda. Može se sakupljati kišnica sa krovova i nekorišćene zemlje.

 

 

Navodnjavanje može da se svrsta u četiri različite kategorije, a to su:
   
1.Površinsko navodnjavanje
 podrazumeva navodnjavanje pri kome se voda kreće po površini gravitacijom, kvaseći i infiltrirajući se u zemlju. 
2.Konvencionalno navodnjavanje
 je navodnjavanje pri čemu se voda prevodi u sitne kapljice koje samim tim stvaraju i manju eroziju ili se koriste mikro rasprašivači. 
3.Lokalizovano navodnjavanje sa mikrorasprašivačima 
pri čemu se voda distribuira  pod malim pritiskom kroz cevi do svake biljke ili njenu neposrednu blizinu. Ravnomernija distribucija se postiže sistemom prskalica ili rasprašivača. Upotrebom ovakvih sistema povećana je efikasnost polja sa normalnih 40-45% na 70-90%. 
4.Navodnjavanje kap po kap
 je deo sistema lokalizovanog sistema navodnjavanja.Vrlo je efikasan i najčešće se preporučuje, jer predstavlja najefikasniji način da dopremanje vode do biljaka, aili i drugih hemijskih sredstava koji se koriste za prihranu biljaka.
  
Prilikom donošenje odluka za pokretanje i nabavku sistema za navodnjavanje treba se držati sledećih preporuka:
 
-navodnjavanje mora da se pravilno i dobro isplanira;
-ispitati kvalitet vode koja se koristi za navodnjavanje;
-preračunati isplatljivost biljaka koje se navodnjavaju;
-forsirati navodnjavanje noću zbog smanjenog isparavanja vode;
-odlučiti se za najefikasniji sistem za navodnjavanje;
-izbegavati prekomernu upotrebu vode;
-postoji veliki rizik od zaslanjivanja zemljišta;
-postoji veliki rizik od erozije.    

Savetodavac za melioracije

Igor Ristić, dipl. ing

Additional information