Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Leskovac

 

Adresa: Jug Bogdanova 8a,16000 Leskovac, Republika Srbija 

Telefon: +381 16 212 246, +381 16 255 481

Fax: +381 16 254 639 

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Direktor:
 Dipl. inž. Dalibor Cvetanović

 

O nama

 

 

Istorijat  postojanja Poljoprivredne stručne službe u Leskovcu i sadašnje aktivnosti službe

Istorijat postojanja Okružne poljoprivredne stanice u Leskovačkom kraju datira još od 1900. godine, formiranjem okružne ekonomije. Zvanično postojanje je od 1953. godine kada je formirana Stanica za unapredjenje poljoprivrede, koja je bila nosilac stručnih i naučnih poslova i saznanja.
U sklopu Zadružnog saveza bila je do 1958 godine. Rešenjem Osnovnog saveza zemljoradničkih zadruga u Leskovcu ponovo je formirana Stanica za unapredjenje poljoprivrede. Praktično je svoj treći život  i rad počela 01.01.1959. godine. Stanica je odolevala  svim promenama koje su usledile do 1976. godine kada postaje Osnovna organizacija udruženog rada u sastavu radne organizacije Centra za istraživanje i razvoj poljoprivrede u Beogradu.
Od tog dana Stanica je poslovala kao Regionalna poljoprivredna stanica – Leskovac. Na inicijativu Centra 31.12.1977. godine, Regionalna stanica se konstituiše kao RO Zavod za poljoprivredu „Leskovac” u Leskovcu. 
Medjutim, društvena opredeljenja, a i praksa, nameću zadatak da se služba Zavoda, neposredno veže i za udruženi rad. Posle par reorganizacija, formirana je jaka jedinstvena organizacija – SOUR AIK „Leskovac”, tako da je Zavod 28.09.1982. godine integrisan u SOUR AIK „Leskovac” kao radna organizacija sa potpunom odgovornošću. Prema odredbama Zakona o preduzećima Zavod je konstituisan kao društveno preduzeće DD AIK „Leskovac”sa svojim malim deoničarskim učešćem. 
To su bile statusne promene od Stanice za unapredjenje poljoprivrede do Zavoda za poljoprivredu, a 1988. godine Zavod za poljoprivredu „Leskovac” u Leskovcu je registrovan kao jedinica naučno-istraživačkog rada po odredbama Zakona o naučno-istraživačkim organizacijama koje je izdalo Ministarstvo za nauku i tehnologiju. Od 06.02.2009.godine DP Zavoda za poljoprivredu „Leskovac” u Leskovcu postaje Poljoprivredna stručna služba Leskovac, DOO.   
Poljoprivredna stručna služba  Leskovac pokriva područje Jablaničkog okruga sa svojih  šest opština – Leskovac, Lebane, Vlasotince, Bojnik, Medvedja i Crna Trava.Od ukupne površine  koju zahvata područje okruga 223.455 ha, u privatnom posedu je 211.954 ha (94,9 %), a 11.601 ha (5,1%) u društvenom sektoru. Područje obuhvata 332 naseljena mesta, sa ukupno 71.844 domaćinstava, od čega je 40.579 poljoprivrednih gazdinstava. Najbrojnija su gazdinstva do 4 ha (69,4 %), koja poseduju 38,9 % ukupnog zemljišnog fonda. Preko 4 ha je 30,6 % gazdinstava koja poseduju 61,1 % zemljišta. 
U stručnoj službi radi devet savetodavaca odgovarajućih profila, a celinu  čine: jedan doktor poljoprivrednih nauka – smer ratarstvo i povrtarstvo, jedan magistar zaštite bilja, jedan diplomirani inženjer žaštite bilja, dva diplomirana inženjera ratarstva  i povrtarstva, jedan diplomirani inženjer stočarstva, dva diplomirana inženjer voćarstva i vinogradarstva i jedan diplomirani inženjer melioracija. 
Osim  stručnog  kadra PSS Leskovac ima neophodne laboratorije i opremu:laboratoriju za ispitivanje  zemljišta, obavljanje  sistematske kontrole plodnosti zemljišta, laboratoriju za kontrolu kvaliteta semena poljoprivrednog bilja, ispitivanje masnoće mleka,  fitopatološku laboratoriju  koja se bavi  identifikacijom  štetnih organizama na gajenim kulturama. 
Rad službe podeljen je po odsecima i to: služba za ratarstvo i povrtarstvo,služba za stočarstvo,služba za voćarstvo i vinogradarstvo,služba za zaštitu bilja,agrohemijska laboratorija, semenska laboratorija, fitopatološka laboratorija   Služba za ratarstvo

 savetodavni rad na imanjima odabranih poljoprivrednih gazdinstava i kod svih ostalih zainteresovanih poljoprivrednih proizvodjača
 stručna kontrola proizvodnje semena
 postavljanje mikro i makro ogleda strnih žita, kukuruza, suncokreta i dr.
• održavanje Dana polja kukuruza, strnih žita (pšenice, ječma tritikale), suncokreta, krompira.
 izveštavanje o sezonskim poslovima
• edukacija poljoprivrednih proizvođača putem sredstava informisanja, štampe, biltena, predavanja   

Služba za stočarstvo 

 savetodavni rad  na imanjima odabranih poljoprivrednih  gazdinstava i kod svih ostalih zainteresovanih poljoprivrednih proizvodjača 
 unapređenje genetskog materijala 
 vrši nadzor i organizuje rad na vođenju matične evidencuje, selekcije i kontrole priplodne stoke u osnovnim službama 
 organizovanje selekcijskih smotri, stočarskih izložbi 
 primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima 
 pružanje stručnih saveta (bilteni, TV i radio informisanje)   

Služba za voćarstvo i vinogradarstvo 

 stručna kontrola proizvodnje sadnog materijala 
 pružanje stručnih saveta  na odabranim gazdinstvima i kod svih ostalih zainteresovanih poljoprivrednih proizvodjača 
 organizovanje manifekstacija Dani vina, Dani vinogradara (Sveti Trifun)
 pružanje stručnih saveta (bilteni, TV i radio informisanje)   

Služba za zaštitu bilja 

• savetodavna aktivnost sa odabranim registrovanim gazdinstvima i kod svih ostalih proizvodjačima koja je potrebna pomoć u oblasti zaštite bilja 
 pregled pošiljki biljnog porekla namenjenih izvozu i reeksport 
 edukacija poljoprivrednih proizvođača putem sredstava javnog informisanja, štampe, biltena, preporuka, plakata, brošura  
 održavanje predavanja, radionica, kurseva, zimskih škola, seminara i dr. 
 objavljivanje naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, na seminarima, simpozijumima, savetovanjima. 
 rad na izveštajno-prognoznim poslovima 
 praćenje i suzbijanje ekonomski najvažnijih bolesti i štetočina (prognoza i izveštavanje) •uvodjenje principa integralnih mera zaštite u biljnoj proizvodnji i organske proizvodnje 
• zdravstvena kontrola proizvodnje semena i sadnog materujala 
 vođenje evidencije o prodaji pesticida na malo 
 sprovođenje monitoringa za merkantilni krompir   


Finansiranje službe vrši se delimično iz agrarnog budžeta preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS a delimično od prihoda sa tržišta pružanjem komercijalnih stručnih usluga proizvodnim organizacijama sa našeg područja. Usluge savetodavne službe za poljoprivredne proizvođače su besplatne. Nadzor nad radom poljoprivredne službe vrši Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS.  

 


 

Mr Gordana Jovanović                                             

Mr Gordana Jovanović                             Dipl. ing. Boban Stanković 


Igor Ristic                                            dipl. ing. Nenad Stefanović

Dipl. ing. Igor Ristić                             Dipl. ing. Nenad Stefanović

 


 Dipl. ing. Mirjana Perović                                            Mast. ing. Jelena Stojiljković 

Dipl. ing. Mirjana Petrović                               M. Sci. Jelena Stojiljković 

 


                                                               

Mr Dejan Ranđelović                            Dipl. ing. Bojana Karapandžić

 


                                     

Mr Aleksandar Mitić                              Dipl. ing. Dalibor Cvetanović


                                    

Inž. Slaviša Stojiljković                            Inž. Jovica Đorđević


 

Additional information