Tehnologija proizvodnje kukuruza

Kukuruz, naša najvažnija biljna vrsta i ove godine zauzeće najveće poljoprivredne površine. 

      Ukupno korišćeno poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije iznosi 5.051,000 hektara. Korišćena oranična površina iznosi 3.295,000 hektara. Oko 70 % ukupne teritorije R.Srbije čini poljoprivredno zemljište, dok je 30 % pod šumama. U ukupnoj poljoprivrednoj površini oranice i bašte učestvuju sa 65,2 %, pašnjaci sa 16,5 %, livade sa 12,4 %, voćnjaci sa 4,8 % i vinogradi sa 1,1 %. U strukturi zasejanih površina oranica i bašta žita učestvuju sa 57,5 %, industrijsko bilje sa 13,3 %, povrtarske kulture sa 8,3 %, a krmno bilje sa 14,0 %. 

    

     Jablanički upravni okrug se nalazi u jugoistočnom delu Srbije. Obuhvata grad i opštine: Grad Leskovac , Opština Bojnik , Opština Lebane , Opština Crna Trava,Opština Medveđa. 

Površina J.O.   : 271.100 ha, 4,4% teritorije R.S                                  

Poljoprivredno zemljište..........143.000 ha

Oranice i bašte...........................77.000 ha 

Voćnjaci......................................10.000 ha

Vinogradi..............5.500 ha...........2.500 ha 

 

                       pov. kuk./ha      n.v.    br.nas.mesta                                    

LESKOVAC............13.600 ha...... 230 ......... 144

BOJNIK.......................4.500 ha..... 218 ............36

LEBANE.....................4.200 ha ..... 246 .......... 38

VLASOTINCE............2.200 ha ..... 270 .......... 48

MEDVEĐA..................1.800 ha ..... 520 .......... 43

CRNA TRAVA................50 ha ..... 900 ............25

         Zemljište se sastoji od mineralnih materija, vode i organske materije. Organsku materiju  zemljišta  čine humus, koren biljaka i živi organizmi. Živi organizmi su bakterije, gljive, kišne gliste i ostale životinje. Jedna šaka plodne zemlje iz bioaktivnog gornjeg sloja sadrži više živih organizama nego što ima ljudi na zemljinoj kugli. Gornji sloj od oko 15-20 cm zemljišta na 1 ha sadrži oko 7 tona živih organizama. Žive organizme u toj “podzemnoj štali”treba održavati i hraniti organskim materijama. Kukuruz ima velike zahteve prema zemljištu, kako prema fizičkim tako i prema hemijskim osobinama. Zemljište ima ulogu i zadatak da akumulira što veću količinu vode, da je sačuva i stavi na raspolaganje biljci onog trenutka kada je biljci neophodna. To mogu da obezbede duboka rastresita zemljišta dobrih fizičkih svojstava. Istovremeno sa vodom, zemljište treba da raspolaže dovoljnom količinom lako pristupačnih hraniva. Ta hraniva zemljište treba da stavi biljci na raspolaganje.  To mogu obezbediti zemljišta dobrih hemijskih i fizičkih osobina. Ako zemljište ne raspolaže sa dobrim fizičkim i hemijskim svojstvima agrotehničkim merama treba to zemljište prilagoditi optimalnom stanju. Za visoke i stabilne prinose neophodna su duboka, plodna i rastresita zemljišta. 

         Kukuruz bolje podnosi monokulturu ili gajenje u užem plodoredu od drugih žitarica, međutim pojava kukuruzne zlatice nametnula je obavezu gajenja ove biljne vrste u plodoredu.  Što se tiče preduseva kukuruzu odgovaraju višegodišnje leguminoze, krompir, suncokret, strna žita i uljana repica dok se soja i šećerna repa smatraju manje povoljnim predusevima. Kao predusev kukuruz može biti dobar, ali i loš. Kasna berba u jesen pogotovu sa puno padavina uz istovremeno veliku vegetacionu masu koju kukuruz za sobom ostavlja može u velikoj meri otežati kasniju obradu zemljišta. Obradom treba obezbediti dubok humusno-akumulativni sloj u koji će se izvršiti akumulacija vode. Obradom treba uništavati tj. zaoravati korove, treba žetvene ostatke ili stajnjak rasporediti po što dubljem sloju zemljišta, jer se na taj način reguliše vodno-vazdušni i toplotni režim, kao i rad mikroorganizama i obezbeđuje se optimalan nivo hraniva u zemljištu. 

       Prilikom odabira hibrida treba voditi računa o njegovom prinosu, dužini vegetacije, otpornosti stabla na poleganje, suši, toleranciji stabla na bolesti i štetočine, o kvalitetu zrna za utrošak za prirast. Treba voditi računa o strukturi setve (na koliko će posle površina doći pšenica), voditi računa o opremljenosti gazdinstva (poželjno i rani i kasni i srednji kukuruz grupe zrenja). Otpornost stabla na poleganje veoma bitna. Ukoliko se seje veća površina , korisno je odabrati bar dva-tri hibrida u cilju dobijanja stabilnijih prinosa. Bez obzira koliko jedan hibrid bio dobar, ne može se jednako dobro suprotstaviti svim stresnim faktorima (visoke temperature u vreme cvetanja, suša u vreme nalivanja itd.) koji se mogu desiti u proizvodnji. 

         Kukuruz je toploljubiva biljka i treba ga sejati kada se temperatura zemljišta na dubini setve (5-7cm) ustali na 10-12 stepeni. Optimalni period u našim uslovima najčešće pada između 15 i 25 aprila. Tolerantni rok je 1 – 30. april, izuzetno do 5. maja. Dubina setve zavisi od tipa zemljišta, vremena setve i od vlažnosti. Na lakšim zemljištima se seje dublje, na težim zemljištima se seje pliće. U ranijim rokovima setve seje se pliće, a u kasnijim rokovima se seje dublje. Dubina setve kukuruza je 4 – 6 (8) cm. 

Gustina setve: 70 x ? 

Broj biljaka po jedinici površine je najvažnija komponenta prinosa. Broj biljaka po jedinici površine rezultat je gustine setve, a nakon nicanja uobičajeno je da se kaže “sklop”. Gustinu setve, onosno budući broj biljaka po jedinici površine opredeljuje rastojanje biljaka u redu, pošto se kukuruz kod nas seje na međuredni razmak od 70 cm. Gustina setve treba da bude primerena potencijalu godine, nivou agrotehnike, potencijalu njive i hibrida koji se seje. Gustina setve 70-80.000 bilj./ha (18 – 20 cm),  gustina setve 60-65.000 bilj./ha (22 – 24 cm).

Đubrenje kukuruza: 

      Tri osnovna deficitarna elementa su azot, fosfor i kalijum. N i K2O biljke intenzivnije usvajaju do svilanja, a najintenzivnije u fazi od 9 – 11 listova pa do oplodnje  (30 – 35 dana). U tom periodu biljka usvoji 66,6% azota i 72,1% kalijuma. Fosfor i kalcijum biljke usvajaju ravnomerno tokom cele vegetacije. U periodu 9 – 11 listova do oplodnje 30 – 35 dana biljke usvoje 55,6% fosfora i 64,2% kalcijuma. Kukuruz ima ogromnu masu zrna i kukuruzovine, radi toga je pri osnovnom đubrenju potrebno uneti oko 400 kg/ha NPK đubriva. KAN-27%................  180  - 260 kg/ha. Polovina   predviđene količine KAN-a može se uneti predsetveno i sa setvom. Preostalom količinom usev se prihranjuje 1 – 2 puta. Prvi put kada biljka ima 3 – 4 lista, a drugi put kada njen razvoj dostigne 8  - 9  listova. Da li ćemo uneti 30, 40 ili 50% azota u predsetvenoj pripremi tj. u jesen zavisi od letnjih padavina. 

     Đubrenje stajnjakom vršiti obavezno u jesen i zaorati ga odmah nakon iznošenja na parcelu. Treba računati da hranljivi efekat dobrog stajnjaka traje od 3 do 4 godine u zavisnosti od tipa zemljišta i klimatskih uslova. Pored uticaja na povećanje sadržaja hranljivih materija u zemljištu, stajnjak povećava sadržaj humusa i mikrobiološku aktivnost u zemljištu, poboljšava strukturu zemljišta, a time i vodni, vazdušni i toplotni režim. Prema količini unetog stanjaka razlikujemo podelu na slabo đubrenje do 15 t/ha, srednje od 15 do 25 t/ha i jako đubrenje preko 25 t/ha. 

      Pokorica se formira pri preobilnom vlaženju i kada je zemljište preterano usitnjeno i dovedeno do praškastog stanja, a predsetvenom pripremom smo trebali stvoriti sitno-graškastu do sitno-orašastu strukturu. Pokoricu razbijamo ježastim valjkom (lak drveni valjak sa metalnim klinovima) ili upotrebom rotacione kopačice. Valjak se vuče upravno na pravac redova da se ne bi desilo da se ošteti mnogo biljaka u jednom redu. Rotaciona kopačica se vuče popreko. Međuredno kultivisanje izvodi se 2 – 3 puta u toku vegetacije u zavisnosti od pojave pokorice i korova. Prvo kultivisanje se izvodi kada biljke imaju 3 – 5 listova, drugo kultivisanje se izvodi u zavisnosti od pokorice i korova, a treće kultivisanje do momenta kada klines traktora dostiže visinu stabla (kada diferencijal dodiruje stablo). Prvo kultivisanje na dubinu od 6 – 8 – 10 cm, a treće kultivisanje na dubinu 3 – 4 (2) cm. Prvo kultivisanje je najdublje jer treba obezbediti prolaz vode, a kad se razvije koren smanjuje se dubina. Pokoricu razbijati kad se formira i kad to vlažnost zemljišta dozvoljava. Ukoliko se kukuruz gaji u sistemu za navodnjavanje, zalivanje se vrši na osnovu vodnog bilansa kad se dođe do kritičnog nivoa obezbeđenosti zemljišta vodom. Zalivna norma treba da je 30 – 50 l/m2  veća količina vode, a ređe se zalivanje vrši 2,3 ili 4 puta. 

     Potrebe kukuruza za vodom  iznose od 450 do 550 mm. Ukoliko se primjenjuje navodnjavanje prema stanju vlažnosti zemljišta, tehnički minimum za kukuruz je 60% do 65% od vrijednosti PVK (poljski vodni koeficijent-optimalno stanje vlažnosti zemljišta). Kukuruz je biljna vrsta koja ima dobru otpornost na sušu, ekonomično troši vodu i u uslovima suše može za razliku od ostalih biljnih vrsta doneti prinos. Za razliku od drugih biljnih vrsta, ima veoma moćan korenov sistem koji prodire u dublje slojeve zemljišta i samim tim iz tih slojeva crpi vlagu.Sama biljka je prilagođena maksimalnom iskorišćenu padavina. List je takav da prilikom padavina, sva voda se sliva niz biljku, tj. stablo, dospeva neposredno do adventivnog korena pomoću koga biva iskorišćena u metabolizmu. Potreba kukuruza za vodom raste od setve, a maksimalne vrednosti dostiže u letnjim mesecima. Najviše vode zahteva u periodu pred fazu metličenja, pa do kraja oplodnje. Broj navodnjavanja zavisi od načina navodnjavanja i opreme za navodnjavanje. Norma navodnjavanja zavisi od količine i rasporeda padavina. U uslovima navodnjavanja, postižu se visoki a pre svega stabilni prinosi kukuruza od 12 do 15t/ha. 

       Kukuruz može da se bere u klipu i zrnu. U klipu se bere kombajnima beračima sa 25% ili manjim procentom vlage u zrnu. Ako se berba izvodi u zrnu, a zrno silira, berba počinje sa 35% vlage i treba berbu završiti do 25% vlage. Ukoliko se zrno posle berbe suši treba početi berbu blagovremeno i usaglasiti je sa ostalim tehnološkim operacijama. Potrebno je da u zrnu bude što manje vode- manji troškovi sušenja.

Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

dipl. ing. Boban Stanković

Additional information