Specifičnosti ovogodišnje setve 2014/2015.

Kasnija berba kukuruza odlaže i jesenju setvu strnih žita, jer se na našem području kukuruz i pšenica najčešće proizvode u plodosmeni. Pripremu za jesenju setvu treba obaviti kvalitetno.  Oranje se, po mogućstvu, obavlja odmah po skidanju predhodnog useva. Cilj obrade zemljišta: Stvaranje optimalnog fizičkog stanja za klijanje, nicanje i rast sledećeg useva. Nakon obilnih kiša zemljište je sabijeno, azot je spran u dublje slojeve, tako da je sa osnovnom obradom neophodno obaviti i osnovno (startno) đubrenje.

Pre pripreme zemljišta i same setve treba imati u vidu sledeće:

-Kasni ubiranje preduseva;

- Azot je spran u dublje slojeve zemljišta;

-Poremećeno je snabdevanju biljaka NPK.

Uloga osnovnog đubrenja je da nadoknadi hraniva izneta predusevom, da omogući korišćenje hraniva tokom kritičnih faza razvića i održava plodnost zemljišta. Ako je agrohemijskom analizom utvrđeno da K2O ima dovoljno u zemljištu (pošto je zemljište na području JO dobro obezbeđeno ovim elementom) treba birati mineralno đubrivo sledećih formulacija:

MAP (11:52:0); DAP (18:46:0) ili 18:24:16, pri tom pridržavajući se preporučenih količina đubriva. Predsetvenom pripremom treba obezbediti ravnu površinu, ali poželjna struktura zemljišta je veličine lešnika ili oraha. Optimalni agrotehnički rok za setvu pšenice ističe, pa svako kašnjenje u vremenu setve može dovesti do smanjenja prinosa a takođe i kvaliteta pšenice. Količina semena mora biti takva da obezbedi optimalan broj klasova po jedinici površine. Za svakih deset dana kašnjenja van optimalnog roka treba povećati setvenu normu za 10%. Prilikom izbora sorte pšenice treba voditi računa na: biološke osobine (prinosne sorte, hlebne sorte, sorte poboljšivači); ekonomske aspekte kao i to da treba sejati više sorata jer se produžava optimalni rok setve. Za setvu savetujemo upotrebu deklarisanog i hemijski zaštićenog semena. Treba izbegavati setvu semenom „sa tavana“, jer ratari nemaju informaciju o procentu klijavosti merkantilnog žita i primenjuju znatno veće količine od potrebnih, a osim tooga, postoji i opasnost od prenošenja prouzrokovača bolesti.

Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

mast. ing. Jelena Stojiljković

 

Additional information