Oranje ili redukovana obrada

Osnovna obrada zemljišta uglavnom zavisiti od tipa zemljišta, preduseva, dubine obrade zemljišta pod predusevom, stanja zemljišta, ekonomske opravdanosti. Dubina obrade na „normalnim“ zemljištima ne mora biti veća od 25 cm, dok na težim zemljištima obrada bi mogla biti i dublja. Ako je za predhodni usev obrada bila kvalitetna i duboka, onda dubina obrade za pšenicu može biti manja (15-25 cm). Pšenica dobro reaguje na dejstvo predhodne duboke obrade.

Klasični sistem obrade na našem području je najzastuupljeniji u proizvodnji. Osnovna obrada se najčešće obavlja  raonim plugom (ponegde diskosnim), treba uzeti u obzir i činjenicu da se u zadnje vreme, na lakšim zemljištima primenjuje tanjiranje teškim tanjiračama. Ako je predusev neko strno žito ili usev koji se ubire do sredine leta, onda je odmah po ubiranju useva potrebno obaviti zaoravanje biljnih ostataka, plitkim oranjem na oko 10-15 cm, uz dodatak azotnih djubriva ako je strnina u pitanju, a potom septembra oranje na punu dubinu. Ako je kukuruz predusev, što je najčešći slučaj na našem području, a kukuruzovina se ne odnosi sa parcele, onda je potrebno usitniti biljne ostatke i oranje na punu dubinu. Poorano zemljište ne treba ostavljati u otvorenim brazdama, kako bi se sačuvala vlaga u zemljištu.

Preporuka naše službe je da se uz osnovnu obradu unosi NPK đubrivo i to na sledeći način: P i K se unosi celokupna količina, zajedno sa 1/3 azotnih djubriva. Preostalu količinu azotnih đubriva primeniti u obliku jednog ili dva prihranjivanja.

Pored klasične obrade na nekim parcelama primenjuje se racionalna ili redukovana obrada oruđima koja razrivaju i rastresaju zemljište i ne prave brazde, najčešće čizel plugovima ili teškim tanjiračama. Ponekad, zavisno od preduseva, potrebno je obaviti dva i više prohoda tanjiračom, ako na gazdinstvu ne postoji sejalica predviđena za konzervacijski sistem obrade. Ovakav sistem obrade nije povoljan na teškim i suvim tipovima zemljišta.

Prednost ovakvog načina obrade je u tome jer se obrada obavlja brže i jednostavnije, broj radnih operacija je znatno manji, što utiče na manje gaženje i sabijanje zemljišta, a setva se može obaviti u optimalnom agrotehničkom roku.

 

Ovaj sistem obrade ima i svoje negativne osobine: teže zaoravanje žetvenih ostataka, organskih i mineralnih đubriva, jače sabijanje zemljišta.

Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

Mast. Jelena Stojiljković

Additional information