Zdrava hrana u živinarstvu

U Republici Srbiji u proizvodnji jaja, u upotrebi su isključivo ''klasični'' kavezi, sporadično se proizvodi na podu, dok se alternativni sistemi smeštaja kokošaka ne primenjuju. Na osnovu namere Vlade Republike Srbije da uvede Republiku Srbiju u sistem Evropske Unije, neophodna je implementacija regulative propisa EU predviđenim u proizvodnji jaja. Pre svega ovde se daje akcenat na držanje kokošaka u tz. ''obogaćenim kavezima'', odnosno kavezima EU i alternativne načine držanja kokošaka (slobodno držanje ''Free range'' , poluintenzivno držanje ''Semi intensive'', držanje na dubokoj postelji ''Deep litter''.

Poslednjih godina veliki je broj entuzijasta, a u  novije vreme ozbiljnih proizvođača koji uspevaju da uspešno prevaziđu period konverzije i polako uvedu svoju proizvodnju u okvire organske proizvodnje. Naravno takav proces iziskuje organske proizvode biljnog porekla ili mogućnost nabavke biljnih kultura koje poseduju sertifikat za organsko poreklo.

             

Nije zanemarljivo učešće velikog broja stručnjaka i savetodavaca koji svojim zalaganjem i naučno istraživačkim radovima daju veliki doprinos organskoj proizvodnji u Srbiji.

Podaci koji su dobijeni istraživanjema ukazuju da kokoške koje su držane u slobodnom sistemu snesu nešto manji broj jaja ( za 10,15% ). Kokoške koje su koristile slobodan prostor za šetnju konzumirale su više hrane ( za 12,11%), te je i potrošnja hrane po jajetu veća. Mortalitet kokošaka je bio veći kod slobodnog sistema držanja (za 0,72%),  jer je uticaj okoline na zdravlje živine bio veći što je uticalo na preventivu kokošaka.

Prikazani rezultati su okvirni i predstavljaju prosečne rezultate i mogu se koristiti prilikom upoređivanja dva sistema držanja kokošaka.

Tačno je da rezultati ne zadovoljavaju, skoro uvek prioritetne zahteve, ekonomsku isplatljivost koka nosilja, ali u organskoj proizvodnji dobrobit životinja ima visok prioritet. Pre svega životinjama treba obezbediti uslove za njihov rast i razvoj u skladu sa prirodnim genetskim potencijalom. To podrazumeva poštovanje fizioloških i ekoloških potreba životinja i stvaranje uslova za ispoljavanje prirodnih funkcija i ponašanja.

Pri organizovanju organske stočarske proizvodnje prednost se daje domaćim (autohtonim) rasama koje su adaptirane na lokalne uslove gajenja i otporne na bolesti. Broj životinja na organskom gazdinstvu povezan je sa površinom, kako bi se izbegle industrijske farme i preterano izlučivanje nitrata u zemljište i podzemne vode. Preporučuje se 6-7 grla po m2 poda u procesu organske proizvodnje konzumnih jaja.

Direktor PSSS Leskovac

Master. Bratislav Pešić spec.

Additional information