Ishrana podmlatka - Telad u porastu

Ishrana teladi u periodu od 3-10 meseci života je jako važna zato što je potrebno postići prirast od 900g dnevno, tako da im je potrebno obezbediti kabastu hranu dobrog kvaliteta pre svaga seno, lucerku ili silažu, kao i 2kg koncentrata dnevno.

U momentu kad se odlučuje telad, potpuno se ukida mleko koje je do tada bilo izvor energije i proteina u dnevnom obroku, a koncentrati (starter za telad se zamenjuje ukusnim peletiranim koncentratom koji sadrži 14-15% sirovih proteina) i kabasta hraniva od sada preuzimaju tu funkciju.

 

PRIMER  potpune smeše za telad u porastu od 100-200 kg.

 

Kukuruz                         57,30%

Stočno brašno                14,00%                                   

Sojina sačma                    6,00%

Suncokretova sačma      17,00%

Krmni kvasac                  2,00%

Di-kalcijum fosfat   0,80%

Stočna kreda                    1,40%

Stočna so               0,50%

Premix za telad                1,00%

 

 

Poseban značaj potpunih smeša jeste u tome da povoljno utiču na pravilan razvoj buraga. Dobro razvijen burag pozitivno utiče na bolje iskorišćavanje suve materije iz koncentrata čime se više usvaja energija i proteini.

Savetodavac za stočarstvo

Dipl. ing. Slavko Mladenović

 

 

Additional information