Dobrobit životinja preduslov za uspeh farmera

Uspešni farmeri znaju da ako životinjama obezbedi sve što im je potrebno, odnosno mogućnost da ispolje različite oblike ponašanja, onda će te životinnje pružiti farmeru ono što je njemu porebno- dobru proizvodnju, rast produktivnost, a takođe i profit. 

Način i tehnologija gajenja domaćih životinja doživela je snažan razvoj i po svojim principima se poistovetila sa principima industrijske proizvodnje. Međutim, ako okruženje u kome je životinja smeštena nije u potpunosti prilagođeno njenim potrebama, ona će biti izložena stresu. Njen organizam će se boriti da se prilagodi neodgovarajućim uslovima u kojima se nalazi, a energija koju dobija iz hrane trošiće se, umesto na rast i produkciju, na proces prilagođavanja ovim uslovima života. Zbog toga loše stanje dobrobiti životinja vodi gubicima u rastu, produkciji i razmnožavanju.

Neadekvatan odnos prema životinjama može kod njih prouzrokovati strah od ljudi, čime se narušava dobrobit, a time i rast i reprodukcija životinje. 

Naučna istraživanja su pokazala da povišen nivo straha od ljudi kod svinja smanjuje rast za 6%, odnosno reprodukciju za 7%.

Prilikom gajenja životinja nesmemo da zaboravimo još jedan ključni faktor u procesu proizvodnje, a to je da dobrobit životinja je ključni faktor u proizvodnji bezbedne i kvalitetne hrane životinjskog porekla. Naučna istraživanja su pokazala da ishrana krava muzara izbalansiranom hranom doprinosi održavanju hranljive vrednosti mleka. 

Takođe, pažljivo postupanje sa životinjama pre i tokom klanja doprinosi sprečavanju umanjenja kvaliteta mesa (Gregory 2007).

Čest način inficiranja bakterijom E. coli kod ljudi jeste zagađenje mesa životinjskim izmetom što se dešava usled držanja stoke u uslovima prenaseljenosti. Takođe, infekcija bakterijom Salmonella, koja se prenosi od živine i jaja na ljude, povezana je sa lošim načinom gajenja živine, odnosno narušenom dobrobiti ovih životinja.

Sve veća zainteresovanost potrošača za proizvode dobijene u skladu sa standardima dobrobiti životinja podstiče proizvođače i otkupljivače proizvoda životinjskog porekla u Evropskoj uniji da im ovakve proizvode ponude.

Praksa farmera širom evropskih zemalja pokazala je da je koncept dobrobiti životinja na farmama ekonomski isplativ.

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Srbiji su se otvorila vrata za izvoz proizvoda na tržište Evropske Unije, koje snabdeva preko 500 miliona potrošača. Međutim, evropske firme koje uvoze proizvode iz vanevropskih zemalja, zahtevaju da oni budu proizvedeni u skladu sa standardima dobre poljoprivredne prakse (GLOBAL GAP standardima) u kojima dobrobit životinja zauzima posebno mesto. Stoga, ispunjavanje standarda dobrobiti životinja predstavlja neophodan korak za naše odgajivače koji žele da svoje proizvode plasiraju na tržište EU.

Istraživanja Eurobarometra, pokazala su da u Evropskoj uniji (u zavisnonosti od zemlje) od 33 do 81% potrošača je spremno da plati dodatnu cenu za kokošija jaja proizvedena u skladu sa standardima dobrobiti životinja (Eurobarometar, 2006), dok u Srbiji ovaj procenat iznosi 63% (Ipsos Strate-gic Marketing, 2010). Manje od 1% jaja u Srbiji proizvedeno je u skladu sa najnovijim propisima o gajenju koka nosilja u EU. To je jedan od razloga zašto jaja nisu na listi proizvoda za izvoz u EU.

Dostizanje  visokih  standarda  u  oblasti  dobrobiti  životinja pozitivno utiče na jačanje konkurentnosti proizvoda životinjskog porekla na domaćem i evropskom tržištu, a samim tim i na održiv ruralni razvoj. 

Da ne bi došli u situaciju da dobijeni proizvod gubi na vrednosti I ne postiže tržišnu cenu, neophodno je sprečiti određene činioce koji mogu uticati na zdravlje životinja.

Korisni saveti kako da sprečite ugrožavanje dobrobiti vaših životinja:

• Redovno obilazite i posmatrajte svoje životinje. Redovnim obilascima upoznajete bolje svoje životinje i njihove oblike ponašanja. Tako ćete lakše prepoznati promene u njihovom ponašanju i dobrobiti.

• Redovno proveravajte hranu, vodu i pristup skloništu koji su dostupni vašim životinjama.

• Naučite da prepoznate opšte znake bola i stresa kod životinja kojegajite.

• Ophodite se prema životinjama na način koji neće prouzrokovati stres i bol kod životinja. 

• Naviknite životinje na odvajanje od grupe kao i na kontakt sa ljudima, kako bi se smanjio strah od izolacije, odnosno kontakta sa ljudima. 

• Pažljivo se ophodite prema vašim životinjama prilikom obavljanja neprijatnih stočarskih procedura. Tako ćete smanjiti negativne efekte ovih zahvata, a umanjiće se i negativna asocijacija koju životinje mogu imati u vezi sa procedurama i ljudima koji o njima brinu. 

• Potražite stručni savet. Konsultujte se sa svojim veterinarom i savetnikom iz stručne poljoprivredne službe kako možete unaprediti zdravlje i dobrobit svojih životinja, odnosno smeštaj, ishranu i svakodnevnu brigu o životinjama.

 

dr Bratislav Pešić

Additional information