Gajenje gusaka

Guščići se mogu izvoditi na prirodan ili veštački način. Ukoliko je ležanje prirodno, to se obično vrši pod guskom. Guska može da pokrije 9-15 komada jaja i leži na jajima 29-31 dan. 

Danas se za ležanje guščijih jaja koriste specijalni inkubatori posebno pravljeni za ležanje guščijih jaja.

Kada govorimo o sistemima gajenja gusaka prepoznajemo:

-Ekstenzivni sistem

-Poluintenzivni sistem

Ekstenzivni sistem podrazumeva gajenje gusaka na seoskim gazdinstvima, gde se ne vodi strogo računa o načinu držanja gusaka, ležanju i odgajivanju guščića. U ovakvim uslovima guske nose jaja bez kontrole i  tako se posle izvesnog vremena nasađuju. Po ležanju, guščići se puštaju zajedno sa guskom, bez velike kontrole i posebnih uslova gajenja. 

 Poluintenzivni sistem gajenja i tova gusaka zasnovan je na kontrolisanim uslovima mikroklime od prvog dana pa do uzrasta guščića od 4-5 nedelja, korišćenjem ispusta do uzrasta guščića od 8-10 nedelja i sa korišćenjem objekata, iznošenjem guščića na pašnjak sa nadstrešnicama u uzrastu od 8-10 nedelja i do uzrasta gusaka od oko 6,5 meseci, kada se stavljaju u bokseve i intenzivno tove od 15 do 21 dana.

Ovakav način gajenja i tova obavlja se na privatnim i na društvenim farmama.

Poluintenzivni odgoj i tov gusaka može se podeliti na tri faze:

-Gajenje mlađeg podmlatka guščića od 0-2 meseca uzrasta,

-Gajenje starijeg podmlatka gusaka od 2-6,5 meseci uzrasta,

-Tov za pečenicu.

                                                                     Dr Bratislav Pešić, prof

 

Additional information