Vesti

Osnovni podsticaji u bilјnoj proizvodnji 2015

                      

 

Osnovni podsticaji u bilјnoj proizvodnji za 2015 godinu

 (Objavlјeno u „Službenom glasniku RS”, broj 29/13 od 29. marta 2013. godine)

Pravo na korišćenje osnovnih podsticaja imaju:

1.Pravno lice,

2.Preduzetnik i

3.Fizičko lice-nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva

Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka od 1. maja do 30. juna tekuće godine, na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u bilјnoj proizvodnji.

Zahtevi se predaju u Upravu za trezor.

Zahtev sadrži:

1.podatke o podnosiocu

2.podatke o kulturi koja je zasejana, odnosno zasađena (šifra, naziv i površina)

3.zbir površina pod kulturama navedenim u zahtevu

4.mesto i datum podnošenja zahteva,

5.potpis podnosioca zahteva i

6.pečat (ako je podnosilac zahteva preduzetnik ili pravno lice).

Kulture za koje se osnovni podsticaji mogu ostvariti su sve kulture navedene u Šifarniku bilјne proizvodnje i drugih namena zemlјišnih parcela osim prirodnih livada i pašnjaka u okviru grupe kultura krmno bilјe.

Maksimalna površina zemlјišta po korisniku je 20 ha.

 

Subvencije se mogu ostvariti na:

1.zemlјu u vlasništvu ,

2.zemlјu u zakupu od fizičkih lica i

3.zemlјi koja je ustuplјena na korišćenje bez nadoknade od fizičkog lica.

Državno polјoprivredno zemlјište je izuzeto od subvencija izmenom Zakona o podsticajima u polјoprivredi i ruralnom razvoju(Objavlјen u „Službenom glasniku RS”, broj 142/14 od 25.decembra 2014. godine).

Fizičko lice koje uzme u zakup zemlјu od pravnog lica, na tu istu zemlјu ne može ostvariti subvencije.

Obrazac možete preuzeti ovde http://goo.gl/LVkWn4

 

Regresiranje đubriva i goriva

 

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo  (Sl. glasniku br.40 od 11.aprila.2014. godine,a izmene i dopune  objavlјene u  „Službenom glasniku RS”, broj 57/14 od 30. maja 2014. godine).

Kada je regres za đubrivo u pitanju, pravo na korišćenje regresa imaju:

1.Pravno lice,

2.Preduzetnik i

3.Fizičko lice-nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva

Đubrivo može da se kupi u periodu od 01. januara do 15. novembra tekuće godine.

Regres iznosi 10 din/kg đubriva, a najviše 3.000,00 din/ha.

Da biste ostvarili maksimalni regres od 3,000.00 din/ha, neophodno je da posedujete račun za300 kg/ha kuplјenog đubriva.

Sve vrste đubriva dolaze u obzir za regresiranje. Ukoliko na fiskalnom računu nisu jasno navedeni podaci neophodni za ostvarivanje prava na regres( kilogrami kao jedinica mere), neophodno je podneti originalni račun na kome se to vidi.

 Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jednom godišnje u dva primerka u Upravu za trezor u periodu 05.maja do 20. novembra tekuće godine. Uz zahtev se podnosi i originalni fiskalni isečak izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase.

 Obrazac za đubrivo možete preuzeti ovde http://goo.gl/brva5W

 

Kada je regres za gorivo (evro dizel i gasno ulјe 0,1) u pitanju, pravo na korišćenje regresa imaju:

1.Pravno lice,

2.Preduzetnik i

3.Fizičko lice-nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva

Račun za gorivo treba da je iz  perioda od 01.januara do novembra tekuće godine.

Gorivo se regresira sa po  50 din/l goriva, a najviše do 3.000,00 din/ha.

Da biste ostvarili maksimalni regres od 3,000.00 din/ha, neophodno je da posedujete račun za60 l/ha kuplјenog goriva.

Zahtev za ostvarivanje prava na regres za gorivo, podnosi se jednom godišnje u dva primerka u Upravu za trezor u periodu 05.maja do 20. novembra tekuće godine. Uz zahtev se podnosi i originalni fiskalni isečak izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase.

Obrazac za gorivo možete preuzeti ovde http://goo.gl/Nyc2C3

Additional information