Vesti

Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 2017

 

Pravilnikom se bliže propisuju vrste podsticaja programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti, koji obuhvataju podršku za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku podsticaja.

Podsticaji obuhvataju:

1) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mleka, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka

2) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mesa, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa

 3) podsticaji programu podrške za investicije u preradu voća, povrća i grožđa, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu voća, povrća i grožđa (uključujući i proizvodnju vina i jakih alkoholnih pića), kao i marketing u sektoru prerade voća, povrća i grožđa

Precizniji podaci o prihvatljivim investicijama mogu se naći u tabelama koje su sastavni deo ovog Pravilnika.

Podrška gorenavedenim programima odnosi se i na marketing koji obuhvata nabavku kontrolnih markica za mleko, odnosno meso, odnosno voće, odnosno povrće u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita geografskog porekla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i nabavku evidencionih markica za obeležavanje vina sa oznakom geografskog porekla u skladu sa propisima kojima se uređuje vino.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to: fizičko lice - nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, samo za proizvodnju i preradu mleka u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo; preduzetnik; privredno društvo; zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Pravo na odobravanje podsticaja ima lice koje pored ispunjenja opštih uslova propisanih Pravilnikom, nije započelo realizaciju investicije koja je predmet zahteva za odobravanje podsticaja, i za nju ne ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja, koji raspisuje i na svojim zvaničnim internet stranama objavljuje Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine - Uprava za agrarna plaćanja. Naglašavamo da su ovim pravilnikom određeni uslovi i date smernice za planiranje investicije, dok proces prijave započinje nakon objavljivanja Javnog poziva. Sve prijave koje stignu pre toga biće odbačene kao neblagovremene.

Uprava opredeljuje visinu ukupnih raspoloživih sredstava po jednom javnom pozivu u okviru raspoloživih sredstava za ovu namenu opredeljenih posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Uprava može raspisati jedan ili više javnih poziva za kalendarsku godinu.

Uz Zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosilac zahteva, pored ostalog dostavlja predračun za nabavku opreme ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva i izjavu dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije u roku od od 150 dana od dana izdavanja predračuna (profaktura, predugovor ili druga vrsta ponude koja sadrži podatke o predmetu investicije, ukupnu cenu predmeta investicije, iznos poreza na dodatu vrednost, način i rok isporuke kao i druge podatke koji se odnose na nabavku predmeta investicije).

Ukoliko, nakon admisnistrativne provere Uprava donese rešenje o odobravanju prava na podsticaj, podnosiocu se pored određenog maksimalnog iznosa, utvrđuje i rok koji ne može biti duži od 90 dana od prijema rešenja, da u potpunosti realizuje investiciju iz predračuna i podnese zahtev za isplatu podsticaja. U tom roku lice kojem je odobreno pravo na subvenciju može zbog opravdanih okolosti Upravi podneti zahtev za promenu dobavljača ili prdmetne inveticije.

Posle realizacije investicije, koja podrazumeva izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije, osim pribavljanja predračuna, kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom, u roku određenom Rešenjem, lice kome je odobreno pravo na podsticaje podnosi Upravi zahtev za isplatu podsticaja uz uverenja i potvrde koje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Izuzetno za 2017. godinu pravo na podsticaje može da ostvari lice iz člana ako je realizovalo predmetnu investiciju počev od 1. oktobra prethodne godine do dana podnošenja zahteva, pod uslovima, na način i po postupku u skladu sa ovim pravilnikom. Na ostvarivanje prava na podsticaje za realizovanu predmetnu investiciju ne sprovodi se postupak koji se odnosi na odobravanje prava na podsticaje.Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 5.000.000 dinara.Korisnik podsticaja namenski koristi predmet podsticaja u roku od pet godina od dana isplate podsticaja, u skladu sa zakonom koji uređuje podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Pravilnik možete preuzeti OVDE.

Additional information