Vesti

Pravilnik o podsticajima za investicije u kupovinu novih mašina, opreme i priplod visokog kvaliteta životinja

Podsticaji uključuju programe podrške:

Prvo da podrži investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje useva, odnosno kupovinu.:

-nove mašine i opremu za navodnjavanje;

- nova mašine i oprema za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niske i visoke temperature;

- nova mašine i oprema za rad na zemljišta, setvu, sadnju, veštačko / veštačko, orezivanje, žetva / berba i prevoz;

- novih plastenika i opreme za proizvodnju u plastenicima;

- nova oprema i mašine za izradu proizvoda za tržište.

2. za podršku investicijama za nabavku novih mašina, opreme i priplod visokog kvaliteta životinje za poboljšanje primarne stočarske proizvodnje, odnosno, Kupovina.:

- nova oprema i mašine za poboljšanje organizacije i efikasnosti proizvodnje i pripreme stoke, distribuciju i skladištenje koncentrisane i krme;

- Nova oprema za rukovanje, razdvajanje i distribuciju čvrstog i tečnog đubriva;

- nova oprema koja štiti dobrobit životinja;

- kvalitet uzgoja lageru;

- nova oprema za ribnjacima;

- nova oprema za pčelarstvo;

- nova oprema za proizvodnju jaja.

Investicije koje se daju podsticaj posebno navedene u tabeli "Podsticaj i prihvatljiv ulaganja za nabavku novih mašina i opreme i visoko-kvalitetnih priplodnih životinja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje", koji je sastavni dio ovih propisa.

Podsticaji se mogu postići osobe koje su registrovane u Registar poljoprivrednih gazdinstava i čije farme su u aktivnim statusom, i to: fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog gazdinstva; preduzetnik; poslovna organizacija; poljoprivredna zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu, gimnazije i naučno istraživačkih organizacija u oblasti poljoprivrede.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahtjeva za odobrenje zakona o podsticajima ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu u periodu od 15. aprila do 1. jula tekuće godine.

Obrazac Zahtev za odobrenje zakona o podsticajima podnosioca zahteva, između ostalog, podneo procenu za nabavku novih mašina i opreme ili uzgoj kvalitet grla, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva, oblik deklaracije dobavljača koji može da dostavi predmet investicije od profakturi u 150 dana od dana izdavanja predračuna, i da ne postoji u vezi vlasništvo entiteta sa podnosioca zahteva.

Ako, nakon verifikacije menadžment da donese odluku o odobrenju podsticaja, podnosilac je pored određenog maksimalnog iznosa od podsticaja koje se mogu postići je određen i rok ne može biti duži od 90 dana od dana prijema odluke da u potpunosti realizuje investiciju od profakture i podneti zahtev za isplatu subvencija.

Nakon realizacije investicije, koja obuhvata izvršenje svih aktivnosti vezanih za kupovinu artikala pravo ulaganja, pored dobijanja profakturu u posebnom odlukom, osoba koja je dobila pravo na podsticaje podnosi zahtjev za isplatu podsticaja. Obrazac je potrebno za isplatu subvencija podnosioca zahteva dostavlja napomenu faktura, isporuku, propisanu dokaz o uplati investicije, garantni list, a ako je podnosilac sam direktno počinio prijem investicija, pruža jedinstvenu carinsku ispravu i međunarodni tovarni list, uvjerenje o zdravstvenom stanju životinje, ovjerene od veterinarskog inspektora, potvrdu o karakteristikama porekla i proizvodnje kvalitetnih priplodnjaka grla koja je predmet (pedigrea), sertifikat porekla izdato od strane matične g AIN uzgoj organizacije.

Korisnika podsticaja posvećen koristi, otuđuje i ne dozvoljava nikakvu drugu osobu koristeći objekat podsticaja u roku od tri godine od dana uplate subvencija za kupovinu opreme, ili u roku od pet godina od dana uplate subvencija za kupovinu mašina i mašina, u skladu sa zakonom kojim se uređuje podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

U skladu sa propisom kojim dodelu subvencija u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017., podsticaji se određuje u iznosu od 50% od vrednosti realizovana prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava za porez na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ovih vrednosti u oblasti sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Maksimalna Ukupan iznos podsticaja koje korisnici mogu postići u jednoj kalendarskoj godini je 3.000.000 dinara.

Pravo na podsticaje izdaje redosledu podnošenja zahteva, u trošenju sredstava utvrđenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje podsticaje u poljoprivredi  i ruralnom razvoju.

Izuzetno, pravo na subvencije za 2017. ostvario osobu koja je u potpunosti realizovan investicije iz gornjih tabela u periodu od 16. oktobra 2016 do dana podnošenja zahtjeva za isplatu podsticaja. Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahtjeva za isplatu podsticaja u upravi u periodu od 15. aprila do 1. jula 2017. godine. Isti kandidat može podneti samo jedan zahtev za isplatu subvencija, pod uslovom da takav zahtev može da pokrije jedan ili više podsticaja ili jedan ili više od prihvatljivih investicija tabela, u okviru odgovarajućih oblika podsticaja.

Pravilnik možete preuzeti OVDE

Additional information