Vesti

Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta 2017

 

Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 144.850.000 dinara i u visini učešća do 100% bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

A) USLOVI

Pravo na sredstva za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: Kontrola plodnosti) može da ostvari Ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta koja ima svojstvo privrednog društva sa sedištem na teritoriji Republike Srbije van teritorija autonomnih pokrajina i ispunjava uslove za obavljanje savetodavnih poslova koji su propisani zakonom kojim se uređuju savetodavni i stručni poslovi u oblasti poljoprivrede (u daljem tekstu: Ovlašćena organizacija):

ako je u okviru izvršene Kontrole plodnosti utvrdila osnovne parametre plodnosti zemljišta, i to: reakcija zemljišta (vrednost pH) - aktivna i supstituciona kiselost, vlažnost zemljišta, sadržaj slobodnog kalcijum karbonata, sadržaj organske materije (sadržaj humusa), sadržaj ukupnog azota N koji može da bude utvrđen i računskim putem iz sadržaja organske materije, sadržaj lakopristupačnog fosfora u obliku P2O5 i sadržaj lakopristupačnog kalijuma u obliku K2O.

* Ovlašćena organizacija je dužna da od dana stupanja na snagu Pravilnika o uslovima za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta u okviru osnovnih parametara plodnosti laboratorijskom analizom utvrđuje i vlažnost zemljišta.

ako je kontrola plodnosti izvršena za obradivo poljoprivredno zemljište od prve do pete katastarske klase, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi određenim u skladu sa Pravilnikom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ( "Službeni glasnik RS", broj 39/16 , u daljem tekstu: područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi) za zemljište od prve do sedme katastarske klase, za parcele najmanje površine 0,1 hektara, za jedan uzorak po parceli i / ili za dva uzorka po parceli (ako su u pitanju parcele sa zasadima voćarskih kul tura i / ili vinograda), za najviše 10 uzoraka po poljoprivrednom gazdinstvu, i to kod:

fizičkog lica koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) kao nosilac ili kao član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, na parcelama koje su u vlasništvu tih lica i upisane su u Registar,

zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (pravnog ili fizičkog lica koje je nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva) koji je poljoprivredno gazdinstvo, odnosno komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo i parcele uzete u zakup na kojima se vrši kontrola plodnosti upisao u Registar i čije gazdinstvo ima aktivan status u Registru,

ako je zahtev / prijavu od lica iz alineje 4 ovog odeljka Ovlašćena organizacija primila počev od 16. avgusta 2016. godine,

ako je dostavila objedinjeni izveštaj o izvršenoj kontroli plodnosti sa rezultatima laboratorijske analize zemljišta sa preporukom za đubrenje, overen i potpisan od strane odgovornog lica Ovlašćene organizacije (u daljem tekstu: Objedinjeni izveštaj) koji naročito sadrži podatke o: podnosiocu zahteva (ime i prezime, odnosno naziv), adresi / sedištu podnosioca zahteva, broju poljoprivrednog gazdinstva - BPG, broju katastarske parcele, opštini i katastarskoj opštini na kojoj se nalazi parcela, površini parcele, katastarskoj klasi, tipu zemljišta, n ačinu korišćenja zemljišta, geografskim GPS-koordinatama (k i I koordinate očitane sa središnjeg dela parcele), dubini sa koje je uzet uzorak, rezultatima osnovnih parametara plodnosti zemljišta i preporuka za đubrenje sa naznačenom upotrebom pojedinih vrsta i količina (kg / ha, / god.) : mineralnih đubriva, organskih đubriva i oplemenjivača zemljišta, kao i merama za poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava zemljišta,

ako je dostavila rezultate laboratorijske analize za najmanje 3% od ukupnog broja prijavljenih uzoraka koje je Ovlašćena organizacija analizirala (izvršene nakon analize Ovlašćene organizacije) i to od strane Referentne organizacije sa sedištem na teritoriji Republike Srbije van teritorija autonomnih pokrajina.

B) POTREBNA DOKUMENTACIJA

Ovlašćena organizacija podnosi sledeću dokumentaciju:

Čitko popunjen, potpisan i overen obrazac Prijave na konkurs,

Dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi u skladu sa zakonom kojim se uređuju savetodavni poslovi i stručni poslovi u oblasti poljoprivrede,

Program kontrole plodnosti zemljišta overen i potpisan od strane odgovornog lica čiji su obavezni delovi:

Osnivački akt (podnosi Ovlašćena organizacija čiji je osnivač Republika Srbija), odnosno statut,

područja opštine, odnosno grada sa navedenim katastarskim opštinama na kojima se vrši kontrola plodnosti,

projektovani kapacitet iskazan kroz svrhu investiranja, lokaciju investicije, početak i završetak realizacije investicije, predračunsku vrednost i strukturu ulaganja, tehničko - tehnološka rešenja kojima se realizuju preporuke i način i metode koje su korišćene za ispitivanje osnovnih parametara plodnosti i podatke o radnim zadacima lica angažovanih u obavljanju kontrole plodnosti

Objedinjeni izveštaj overen i potpisan od strane odgovornog lica Ovlašćene organizacije koji se dostavlja u pisanom i elektronskom obliku

izjava odgovornog lica Ovlašćene organizacije da je na osnovu dostavljene dokumentacije od strane poljoprivrednika utvrđeno da su registrovana gazdinstva podnosioca zahteva u aktivnom statusu i da su parcele sa kojih su analizirani uzorci upisane u Registar, kao i da dostavljeni zahtevi poljoprivrednika na koje se odnosi prijava na Konkurs nisu i neće biti podneseni od strane Ovlašćene organizacije kod drugog organa Republike Srbije radi ostvarivanja prava na sredstva,

Ovlašćena organizacija dostavlja ovlašćenje / rešenje ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede da ispunjava uslove u pogledu tehničkih i stručnih kapaciteta za obavljanje poslova ispitivanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta,

Zahtev poljoprivrednika; potvrda o aktivnom statusu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i izvod iz Registra o upisanim parcelama ili drugi prihvatljiv dokaz o aktivnom statusu i upisanim parcelama u Registar u 2017. godini koji moraju da budu overeni i potpisani od strane nadležnog organa koji izdaje ispravu; izveštaj sa rezultatima laboratorijske analize i preporuka koji su potpisani od strane lica koje je vršilo laboratorijsku analizu i lica koje je izdalo preporuku i potpisan i overen od strane odgovornog lica Ovlašćene organizacije (uredno složeni u registratore posebno za svako poljoprivredno gazdinstvo i po redosledu kao u Objedinjenom izveštaju),

Predračun iskazan po vrstama poslova kontrole plodnosti po jednom analiziranom uzorku i iskazan za sve dostavljene analizirane uzorke. Vrste aktivnosti su:

Izlazak na teren i uzorkovanje prosečnog uzorka,

Laboratorijska analiza,

Sačinjavanje i dostava, odnosno prezentovanje preporuke.

Ovlašćena organizacija može da ostvari pravo na sredstva po pojedinim poslovima Kontrole plodnosti po jednom analiziranom uzorku za:

izlazak na teren i uzorkovanje prosečnog uzorka zemljišta do 400 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost,

laboratorijsku analizu uzorka do 1.100 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost,

sačinjavanje i dostavu preporuke do 400 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

V) KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA

Ovlašćena organizacija:

predračunom za jedan uzorak zemljišta izvršene kontrole plodnosti projektuje naplatu:

do 1.500 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost - 30 poena,

od 1.501 do 1.900 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost - 20 poena,

veću od 1.900 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost - 10 poena;

ima iskustvo u obavljanju savetodavnih poslova u poljoprivredi stečeno sprovođenjem Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u oblasti poljoprivrede (dokazuje se dostavljanjem ugovora zaključenog sa ovim Ministarstvom) - 20 poena;

je dostavila Prijavu za kontrolu plodnosti koja se odnosi na ukupnu površinu:

do 500 hektara - 10 poena,

od 500 do 1.000 hektara - 20 poena,

više od 1.000 hektara - 50 poena.

G) ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave na Konkurs se podnose zaključno sa 15.08.2017. godine.

Napomena: Ovlašćena organizacija ne može da ostvari pravo na sredstva za laboratorijsku analizu uzoraka koju je obavila referentna organizacija.

Konkurs možete preuzeti OVDE.

Additional information