Vesti

Iskop / bušenje bunara u funkciji navodnjavanja

Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 20.000.000 dinara i u visini učešća do 50% po dužnom metru iskopa / bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

B) KORISNIK SREDSTAVA

Pravo na korišćenje sredstava za iskop / bušenje bunara u funkciji navodnjavanja može da ostvari fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

B) OPŠTI USLOVI

Korisnik sredstava pravo na sredstva može da ostvari ako je:

upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u aktivnom statusu,
upisao u Registar parcelu koja je zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju (njiva, vrt, voćnjak, vinograd, livada, pašnjak i trstik) na kojoj se iskopava / buši bunar u funkciji navodnjavanja i vlasnik je te parcele.
Korisnik sredstava pravo na sredstva može da ostvari ako za predmetno investiciono ulaganje ne koristi i neće koristiti podsticaje, subvencije i donacije po drugom osnovu i kod drugih organa i institucija.

Korisnik sredstava može da podnese najviše jednu prijavu koja se odnosi na jedan bunar.

V) IZNOS SREDSTAVA KOJI SE ODOBRAVA

Iznos sredstava koji se odobrava je do 50% vrednosti po dužnom metru iskopa / bušenja bunara, odnosno do 2.500 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 300.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

G) POTREBNA DOKUMENTACIJA

Korisnik sredstava na konkurs obavezno podnosi:

Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave;
Izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu za katastarsku parcelu na kojoj se gradi bunar ne stariji od 3 meseca;
Predračun izdat u 2017. godini sa rokom važenja od najmanje 90 dana, koji glasi isključivo i samo na podnosioca prijave sa specifikacijom opreme i radova za izgradnju bunara za navodnjavanje (po vrstama radova i vrstama opreme sa iskazanim cenama za svaku vrstu rada i svaku vrstu opreme posebno, pri čemu se zemljani radovi kod iskopa / bušenja bunara iskazuju u dužnim metrima);
Napomena: Korisnici sredstava sa kojima Uprava za poljoprivredno zemljište bude zaključila ugovor će biti u obavezi da dostave konačan račun koji će sadržati specifikaciju po vrstama opreme i vrstama radova identičnu specifikaciji dostavljenoj na predračunu.

4. Izjava poljoprivrednika overena u skladu sa zakonom da pod krivičnom, materijalnom i svakom drugom odgovornošću tvrdi da će izgradnja bunara biti odgovorno izvedena obezbeđivanjem svih potrebnih dozvola koje su propisane materijalnim zakonima kojima se uređuje izgradnja bunara u funkciji navodnjavanja, kao i da se prijava odnosi na izgradnju novog bunara.
5. Potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za izgradnju bunara ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, ne starija od mesec dana od dana podnošenja prijave.

Dokumentacija navedena pod rednim brojevima od 3) do 5) se dostavlja u originalu.

D) KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA

Izgradnja bunara se obavlja na parceli koja:

se ne nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi - 20 poena;

se nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi- 50 poena,

Cena dužnog metra iskopa bunara je:

do 4.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost - 50 poena;

veća od 4.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost - 30 poena;

Đ) ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijava na Konkurs podnosi se zaključno sa 30.06.2017. godine.

Obrazac i prijavu za konkurs možete preuzeti OVDE.

Additional information