Vesti

Kako konkurisati za Iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja

Poljoprivredni proizvođači koji su zainteresovani za iskop bunara u cilju navodnjavanja mogu da konkurišu,

subvencija je u visini od 80% po dužnom metru bez uračunatog poreza na dodatu vrenost.

 

Ko može biti korisnik sredstava?

Korisnik sredstava pravo na sredstva može da ostvari ako je:

upisan u Registar u aktivnom statusu,

upisao u Registar parcelu koja je zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju (njiva, vrt, voćnjak,

vinograd, livada, pašnjak i trstik) na kojoj se treba da se vrši iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja i

vlasnik je te parcele.

Korisnik sredstava pravo na sredstva može da ostvari ako za predmetno investiciono ulaganje ne koristi i neće koristiti podsticaje, subvencije i donacije po drugom osnovu i kod drugih organa i institucija.

Korisnik sredstava može da podnese najviše jednu prijavu koja se odnosi na jedan bunar.

 

Koliki je uznos sredstava koji se odobrava?

Iznos sredstava koji se odobrava je do 80% vrednosti po dužnom metru iskopa/bušenja bunara, odnosno do

3.000 dinara po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 500.000 dinara bez uračunatog

poreza na dodatu vrednost.

 

Koja je potrebna dokumentacija da bi se konkurisalo?

Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave;

Izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu na katastarskoj parceli na kojoj treba da se vrši iskop/bušenje bunara ne stariji od 3 meseca od dana podnošenja Prijave;

Predračun izdat u 2018. godini sa rokom važenja od najmanje 90 dana od dana podnošenja Prijave Ministar-

stvu, koji glasi isključivo i samo na podnosioca prijave sa specifikacijom opreme i radova za izgradnju bunara

za navodnjavanje (po vrstama radova i vrstama opreme koja se montira sa iskazanim cenama za svaku vrstu

rada i svaku vrstu opreme posebno, pri čemu se zemljani radovi kod iskopa/bušenja bunara iskazuju u dužnim metrima);

Napomena: Korisnik sredstava sa kojim Uprava za poljoprivredno zemljište zaključi ugovor o korišćenju sred-

stava će biti u obavezi da dostavi konačan račun koji će sadržati specifikaciju po vrstama opreme i vrstama

radova identičnu specifikaciji dostavljenoj na predračunu.

Izjava poljoprivrednika overena u skladu sa zakonom da pod krivičnom, materijalnom i svakom drugom

odgovornošću tvrdi da će izgradnja bunara biti odgovorno izvedena obezbeđivanjem svih potrebnih dozvola

koje su propisane materijalnim zakonima kojima se uređuje izgradnja bunara u funkciji navodnjavanja, kao i

da se prijava odnosi na izgradnju novog bunara;

Potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podno-

sioca zahteva da za izgradnju bunara ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji,

donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, ne starija od

mesec dana od dana podnošenja prijave.

Dokumentacija navedena pod rednim brojevima od 3) do 5) se dostavlja u originalu.

 

Koje su prihvatljiva investiciona ulaganja za iskop bunara?

Prihvatljiva investiciona ulaganja u smislu ovog konkursa za iskop/bušenje bunara u 2018. godini su:

zemljani radovi koji se izvode prilikom iskopa/bušenja bunara.

 

Koji su kriterijumi za ocenu prijava?

Izgradnja bunara se obavlja na parceli koja:

ne nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi – 20 poena,

nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi – 50 poena.

Predračunska cena dužnog metra iskopa/bušenja bunara je:

do 6.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost – 50 poena,

veća od 6.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost – 30 poena.

 

Koji je rok za podnošenje prijave za konkurs?

Prijava na Konkurs podnosi se zaključno sa 01.08.2018. godine.

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti OVDE.

                                                                                     Igor Ristić, mast.inž.

Additional information