Zaštita kruške

Na području delovanja RC Leskovac kruška se nalazi u fenofazama  prema skali BBCH 54-56. Pregledom zasada pod kruškom registrovana su  položena jaja kruškine buve Cacopsylla pyri.

 

Preporuka proizvodjačima jeste primena registrovanih insekticida za suzbijanje ovog štetnog insekta:  Vertimec 018 - EC (0,05-0,075 % uz dodatak  0,25 % mineralnog ulja, tretiranjem u vreme masovnog piljenja larvi, posle opadanja kruničnih lističa), Abastate (0,75 l/ha + 3l/ha mineralnog ulja ili 0,75 l/ha + 1 % adjuvansa Nu-film 17), Abastate EW (0,075 %),  Talstar 10-EC, Fobos – EC, Futocid-EC(0,05 % tretiranjem u proleće na početku piljenja larvi),  Grom (0,3-0,5 l/ha), Pyrinex 48-EC, Kozma (0,15 %, u vreme pojave prvih jedinki), Nurelle-D, Despot, Cihlop, Konzul  (0,1-0,15 %), Endidor (0,6 l/ha, po pojavi larvi L1 uzrasta), 

Savetodavac za zaštitu bilja

Mr Gordana Jovanović

Additional information