Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Leskovac jabuka se u zavisnosti od sorte nalazi u fenofazama  “mišjih ušiju”  do fenofaze  vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni (prema skali BBCH 10-55).

U ovom periodu, s obzirom da ima uslova za pojavu Venturia inaquvalis, preporučujemo neki od registrovanih preparata  za suzbijanje čadjave krastvaosti uz dodatak fungicida za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha).

 

Od preparata preporučujemo:  Chorus 75-WG (200 gr/ha ili 2 gr/10 litara vode), Stroby DF (2 gr/10 litara vode, ili 200 gr/ha tokom trajanja perioda primarnih infekcija), Zato (1 gr/10 litara vode tokom trajanja primarnih infekcija ili 1,5 gr/10 litara vode za kurativno tretiranje do 72 časa posle ostvarivanja uslova  za askosporne zaraze), Systhane - MZ (0,2 % u periodu ostvarenja primarnih infekcija ili 0,3 % u periodu ostvarenja sekundarnih infekcija), Clarinet (0,1-0,15 %), Systhane 12 - E (0,025 % u periodu ostvarenja primarnih infekcija do faze obrazovanja plodova ili 0,025 – 0,035 % u periodu ostvarenja sekundarnih infekcija),  Punch 40-EC (0,005 %),  Olymp 10-EW (0,024 %), Rubigan (0,03 - 0,04 %), Topas 100-EC (0,025 %),  Anvil (0,05 %), Folicur EM 50-WP (0,075 % ili 1,2 kg/ha), Caiman, Prevent  (2-2,5 kg/ha), Akord Plus (2 kg/ha), Captan 50-WP, Kaptan 48-SC, (0,003 - 0,015 %),  i dr.

Savetodavac za zaštitu bilja

Mr Gordana Jovanović

Additional information