Zaštita koštičavog voća

Na području RC Leskovac različite sorte koštičavog voća se nalaze u vrlo osetljivoj fazi svoga razvića jer postoji opasnost od infekcije parazitom Monilia laxa koji izaziva sušenje cvetova, grana i grančica. 

Fenofaze koštičavih voćnih vrsta i preporuka za tretiranje:

Višnja - fenofaza 61 BBCH skale ( početak cvetanja - oko 10 % cvetova otvoreno),

•preparati: Chorus 5-WG (a.m. ciprodinil, 0,3-0,5 kg/ha),  Ciprodex (a.m. ciprodinil, 0,05 %), Akord, Folicur 25 – EW (a.m. tebukonazol, 0,75 l/ha), Akord WG, 0,75 kg/ha),. Sekvenca (a.m.  difenokonazol, 0,2 l/ha), 

Šljiva – fenofaza 61 BBCH skale (početak cvetanja - oko 10 % cvetova otvoreno),(sl.1.) 

                                          Sl.1. Fenofaza razvoja  šljive

•preparati: Octave (a.m.prohloraz) 0,04% , Ciprodex (a.m. ciprodinil, 0,05 %), Akord, Folicur 250-EW, (a.m. tebukonazol, 0,75 l/ha), Akord  WG (a.m. tebukonazol, 0,75 kg/ha), Sekvenca (a.m. difenokonazol, 0,2 l/ha),

Breskva – fenofaza  65-67 (puno cvetanje, najmanje 50 % cvetova otvoreno, prve latice opadaju - do faze kada se cvetovi smežuravaju, većina latica opada) (sl.2.). 

                                               Sl.2. Fenofaza razvoja breskve   

•preparati:  Octave (a.m.prohloraz) 0,04%, Dional 500 SC (a.m.iprodion, 0,15% ),  Ciprodex (a.m. ciprodinil, 0,05 %), Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin, 0,562-0,75 kg/ha),

Kajsija – fenofaza 69 BBCH skale (kraj cvetanja, sve latice opale):

•preparati: Dional 500 SC (a.m.iprodion, 0,15% ),

Trešnja -  fenofaza 59 BBCH ( većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli baloni) 

•preparat: Octave (a.m.prohloraz) 0,04% ,

Prskanje obavati po tihom i mirnom vremenu u popodnevnim satima. Ne preporučuje se primena insekticida tokom faze cvetanja kako ne bi došlo do trovanja korisnih insekata.

Za suzbijanje rutave bube preporuke je postavljanje lovnih klopki bele iili plave boje, prvenstveno po obodu  parcela.

Savetodavac za zaštitu bilja

Mr Gordana Jovanović

 

Additional information