Zaštita višnje

Na području RC Leskovac vizuelnim pregledom utvrdjeno je da se višnja nalazi u vrlo različitim fenološkim fazama svoga razvića.  U zavisnoti od nadmorske visine, ekspozicije terena višnja je u fenofazama prema BBCH skali:

-Faza 59 -  većina cvetova sa krunicama – beli balon;

-Faza 61 -  početak cvetanja –  oko 10 % cvetova otvoreno; 

-Faza 65 - puno cvetanje – 50 % cvetova otvoreno.

Ovo je izuzetno osetljiv period  na pojavu patogena Monilia laxa izazovača sušenja cvetova, grana i grančica, meteorološki uslovi su veoma povoljni,  tako da preporučujemo proizvodjačima obavezno tretiranje nekim od registrovanih fungicida:

Chorus 5-WG (a.m. ciprodinil, 0,3-0,5 kg/ha),  Ciprodex (a.m. ciprodinil, 0,05 %), Akord, Folicur 25 – EW (a.m. tebukonazol, 0,75 l/ha), Akord WG, 0,75 kg/ha),. Sekvenca (a.m.  difenokonazol, 0,2 l/ha), 

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information