Mali voćni potkornjak - Scolytus rugulosus u zasadima šljive i jabuke

Vizuelnim pregledom dugogodišnjih zasada jabuke i šljive na području delovanja RC Leskovac na lokalitetima Leskovac i Milanovo registrovana su oštećenja od potkornjaka Scolytus rugulosus na deblu i skeletnim granama. Ova oštećenja su mahom registrovana u zasadima koji su ekstenzivni, gde se ne primenjuju kompletne agrotehničke i hemijske mere zaštite, a posebno u zasadima šljive koji su oštećeni destruktuvnom aktivnošću žilogriza (Capnodis tenebrionis).

Preporuka proizvodjačima je, s obzirom na to da su takva stabla dosta uništena i sasušena, da se obavezno iskrče i spale, a da se u narednom periodu vrši redovna hemijska zaštita registrovanim insekticidima.

 

 

Na slikama 1.i 2. oštećenja na stablima jabuke i šljive  od malog voćnog potkornjaka Scolytus rugulosus.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information