Majski gundelj (Melolontha melolontha)

Obilazeći  voćne zasade na području delovanja RC Leskovac sve češće se može zapaziti pojava imaga majskog gundelja (Melolontha melolontha), koji se u osnovi javlja tokom maja ali se ove godine zbog toplog vremena pojavio već u aprilu mesecu. Takodje, registrovane su i larve žućkasto-bele boje sa izraženom smeđom glavom, karakteristične po zgrčenom položaju tela, po kome su i dobile ime grčice.

Imago se u ovom periodu  hrani zelenom masom šumskog drveća i voćaka u prenamnoženju može izazvati  golobrst. Nakon 10 dana  ishrane i parenja, ženke postaju polno zrele i odlaze da polože jaja, na njivama, livadama i pašnjacima koje predstavljaju najpogodnija mesta na kojima će se sa lakoćom razvijati larve.

   

   

   

Larve majskog gundelja se pile u toku juna ili početkom jula meseca, hraneći se nežnijim delovima korena, prezimljavaju u dubljim slojevima zemljišta, da bi se naredne godine u proleće premestile u površinske slojeve i počele intenzivnije da se hrane. Larva se razvija 2-3 godine, nakon čega se poslednje godine pretvaraju u lutku (stadijum traje 30 -50 dana) i nakon toga se formira imago tj.odrasla jedinka majskog gundelja, koja ostaje u zemljištu do narednog proleća.

   

Preporuka proizvodjačima:

Ukoliko postoji opasnost od golobrsta na voćkama vrši se  tretiranje stabala insekticidima sa utrobnim i kontaktnim delovanjem.Od mehaničkih metoda, vrši se  stresanje imaga sa stabala u jutarnjim časovima i nakon toga mehaničko uništavanje jedinki.

Brojnost larvi i lutaka majskog gundelja može se smanjiti dubokim oranjem, pošto se na taj način one izbacuju na površinu zemljišta i izlažu nepovljnim uticajima temperature i vlage. Takođe, prirodni neprijatelji su im i ptice.

Suzbijanje larvi se vrši i hemijskim putem primenom odgovarajućih insekticida, ukoliko se utvrdi kritičan broj grčica (za okopavine kao što su šećerna repa i kukuruz to je 3-4 grčice/m², za strna žita 15-20 grčica/m², za livade i pašnjake 20-30 grčica/m²). Tretitanje se vrši unošenjem insekticida u zemljište neposredno pre setve ili zajedno sa setvom. 

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information