Vinova loza - preporuka

Obilazeći vinogorja  na području delovanja PSSS  Leskovac registrovali smo da se vinova loza nalazi u fenofazama prema skali BBCH 12-13 (dva do tri lista razvijena).

      

Da bi došlo do pojave plamenjače na  vinovoj  lozi  potrebno je da se ostvare  odredjeni  uslovi. Za ostvarenje  prve  primarne zaraze, potrebno je da tri dana uzastopno prosečna dnevna temperatura bude iznad  10 0C (u periodu od 20.04. do 23.04. 2014. temperatura je iznosila 14 C0)  i  da je poslednjih 24 sata palo najmanje 10 mm kiše (u periodu od 20.04. do 23.04. 2014. palo je 14,1 mm kišnog taloga). Mi  smo  imali  ostvarenje ovih uslova  na području RC Leskovac, medjutim, vinova loza još uvek nije u fazi kada su lastari vinove loze dugi 10 cm, a da list ima prečnik 3 cm,  kada može doći do infekcije.

Dakle, svi uslovi za početak primarne infekcije parazitom Plasmopara viticola još uvek nisu ostavareni tako da  ne preporučujemo primenu preparata za suzbijanje parazita Plasmopara viticola.

Nastavljamo sa praćenjem meteoroloških parametara (srednje dnevne temperature i količine padavina) i fenologije vinove loze, kako bismo utvrdili početak primarnih zaraza i pojavu prvi uljanih pega. 

Prvi tretman protiv pepelnice (Uncinula necator) preporučujemo kada lastari dostignu veličinu oko 10 cm.

Na feromonskim klopkama, za sada, nema ulova pepaljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information