Žitna pijavica

Žitna pijavica Lema melanopus može naneti značajne štete pšenici, ovsu i ječmu.  U pitanju je insekt 4-5mm dužine čije je telo tamnoplave boje metalnog odsjaja, a vratni deo narandžast. Prezime odrasli insekti u ostacima šupljih stabljika žita ili drugih korovskih biljaka na parcelama ili u okolini, a mogu se naći i sasvim plitko ispod biljnih ostataka u zemlji. Odrasli insekti se javljaju u proleće tokom aprila. Po parenju ženke polažu jaja u nizovima, u grupama, na gornjoj strani lišća. Položena jaja su prvo svetložute boje, a kasnije pred piljenje larvi postaju tamnija gotovo crna. Jedna ženka može da položi oko 100 jaja.

   

Period polaganja jaja zavisi od vremenskih uslova i često može trajati i do sredine juna kada se sreću odrasli insekti nove generacije. Zbog tako razvučenog perioda poleganja jaja i zaštita je otežana pošto je teško obuhvatiti jednim tretmanom najveći broj jedinki. Ako se na listu češće  nalaze jajna legala sa tri i više jaja u nizu znači da je plodnost ženki visoka. Ispiljene larve su prljavo žute boje prekrivene sluzastom sivocrnom materijom. Larve se razvijaju oko tri nedelje, a onda u zemljištu prelaze u stadijum lutke. Imago nove generacije hrani se lišćem raznih vrsta iz porodice Poaceae, pa i na kukuruzu ali ne nanosi veće štete. Posle kratke ishrane imago odlazi na prezimljavanje. 

Štete prave odrasli insekti i larve. Odrasli insekti progrizaju list od gornjeg do donjeg epidermisa između lisnih nerava, tako da se list uzdužno cepa. Oštećanja nisu po celoj dužini lista.  Još veće štete prave larve. Larve oštećuju list sa gornje strane u vidu uzdužnih pruga između nerava hraneći se parenhimom do donjeg epidermisa. Oštećeni listovi dobijaju prljavo belu boju, a pri jačem napadu lisna masa se suši, u vidu manjih ili većih oaza. Kod oštećenih biljaka zrno je šturo, i prinos značajno smanjen.

 Hemijsko suzbijanje se vrši ukoliko se uoči 10 – 15 odraslih jedinki na 1 m² ili jedna ispiljena larva po biljci. Dakle suzbijaju se odrasle jedinke pre poleganja jaja ili mlađi larveni stadijumi. Kasniji larveni stadijumi se teže suzbijaju zbog sluzaste materije. Koriste se insekticidi na bazi bifentrina ( 0,1 – 0,15 l/ha ), alfa.cipermetrina ( 0,12 – 0,15 l/ha ),  lambda-cihalotrina ( 0,2 l/ha ), deltametrina  (0,2 – 0,3 l/ha ).

Savetodavac za zaštitu bilja

dipl. ing. Bojana Karapandžić

Additional information