Mere suzbijanja žilogriza (Capnodis tenebrionis) i šiljokrilca (Perotis lugubris)

Vizelnim pregledom zasada košičavih voćnih vrsta (fenofaza prema skali BBCH 73) gde su registrovana imaga žilogriza (Capnodis tenebrionis) i šiljokrilca (Perotis lugubris),u ovom periodu, registruje se pojava opalog lišća ispod krune voćaka,kao posledica ishrane imaga.

Vremenske prilike koje su za nama (obilne padavine) uticaće na smanjenje potencijala štetnog insekta, jer će vlaga u zemljištu uticati na smanjenje broja položenih jaja i položenih jaja.

Preporuka proizvodjačima u ovom periodu

Mehaničke mere: Sakupljanje odraslih štetočina čime se sprečavanju ženke da jaja odlože u neposrednu blizinu voćaka odnosno na prizemni deo stabla.

Agritehničkemere: Obavezna obrada zemljišta  izmedju redova i  oko samogstabla,

Hemijske mere:

1. Za suzbijanje imaga udugogodišnjim zasadima koji su u rodu:

•a.m. hlorpirifos:  Pyrinex 48 SC, Kozma, u količini 1.5 lit/ha, Radar  300 EC u količini 2, 5 lit/ha,  karenca 28 dana.

4.  Za suzbijanje imaga koliko su u pitanju mladi zasadi do 4 godine starosti:

•a.m. fosmet:  Imidan 50 WP u količini 2 lit/ha,

•a.m. tiakloprid: Calypso 480 SC u količini 100 ml/m visine krošnje/ha,

•a.m. hlorpirifos: Pyrinex 48 SC, Kozma, u količini 1.5 lit/ha, Radar  300 EC u količini 2, 5 lit/ha, 

•a.m.  hlorpirifos +cipermetrin: Nurelle-D , u količini 1l/ha, Konzul, Cihlop, Despot, Antocid-D  u količini 1,2-1,5 l/ha.

3. Za primenu na početku polaganja jaja ili piljenja larvi žilogriza:

•(Beauveria bassiana soj ATCC74040, preparat: Naturalis biogard),koristi se pred kišu  ili se obavlja zalivanje nakon primene preparata, jer vlaga izaziva klijanje spora.

4.Za suzbijanje ispiljenih larvi:

•a.m.bifentrin, preparati:  Bifenikus, Fobos EC, Fobos EW, Futocid EC, Pinto, Pinotrin 10 EC, Talstar 10 EC, Tors.Karenca: 28 dana.Način primene: Talstar 10 EC se koristi u količini 1.5-2 lit/ha sa 500 lit vode/ha i prska se zemlja  50 cm sa jedne i 50 cm sa druge strane ispod stabala. Zatim  se inkorporira  frezom do 10 cm dubine.  Efekat: Ispiljene larve ne mogu da prodju zaraženi deo i dodju do korena

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information