Pojava plamenjače krompira (Phytophthora infestans) 18.05.2014

Na podrčuju delovanja PSSS Leskovac  u usevu krompira (fenofaza prema skali BBCH 20) na lokalitetima Bogojevce, Navalin,Čifluk Razgojanski, Lokošnica) registrovana je pojava plamenjače krompira (Phytophthora infestans). Posebno je registrovana jaka infekcija na ranoj sorti krompira – Rivijeri, dok je  na ostalimsortama pojava plamenjače sporadična. 

Simptomi su u početku u obliku vodenastih pega tamnozelene boje, zatim  pege postaju žute, a na kraju  tkivo u okviru pega nekrotira i suši se. Sa naličja lista  uočava se beličasta micelijska navlaka. Na stablu se javljaju tamne pege koje se medjusobno spajaju tako da ima slučajeva da je celo stablo nerotiralo i sasušilo se. 

  

Preporučuje se proizvođačima krompira obavezan zdravstveni pregled useva krompira na prisustvo simptoma plamenjače, jer vremenske prilike izuzetno pogoduju  pojavi i razvoju  plamenjače (Phytophthora infestans) - uslovi veće vlažnosti i umerenih temperatura.Od preparata  preporučujemo:

•Ridomil Gold MZ 68-WG (mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha

•Equation Pro-WG (cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha

•Acrobat MZ-WG (mankozeb+dimetomorf) 2-2,5 kg/ha

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information