Bakteriozna plamenjača jabučastog voća - Erwinia amylovora

 

               Gajenje otpornih sorti na E.amylovora- Biljke domaćiniE.amylovoraispoljavaju različitu osetljivost, odnosno otpornost prema parazitu. Zbog toga, prilikom podizanja zasada treba posebnu pažnju obratiti na sortiment. Potrebno je odabrati sortu koja je istovremeno otporna naE.amylovoraali  i sortu sa dobrim pomološko-agrotehničkim osobinama.

Veoma osetljive sorte jabuke su: ajdared, jonagold, jonatan, gala,gloster, pinklejdi, breborn, fudži i podloge M 9, M 26, M 27, P 2, P16, P 22 i dr.

Umereno otporne sorte jabuke jesu:zlatni delišes, greni smit i podloge MM 106, MM 111 i dr.

U otporne sorte jabuke spadaju: crveni delišes, liberti, prima, prisila, priam, splendor, enterprajs i podloge M 7, robusta, ženeva 11, 30 i 65.

Najosetljivije sorte kruške su:viljamova,pasakrasana, kaluđerka, butira, santa marija, abatafetel, boskova bočica i podloge dunja M A i B 29.

Srednje osetljive sorte kruške su: junska lepotica, julska šarena, košija rana i žifardova.

Sorte dunje, leskovačka i vranjska i bugarska sorta pazardžik veoma su osetljive prema  E.amylovora.

Veliku osetljivost prema E.amylovoraispoljavaju i glog,vatreni trn, oskoruša, japanska mušmula, dunjarica i stranvezija.

 

           Mehaničke mere zaštite - Primena mehaničkih mera zaštite u suzbijanju E. amylovoraima vrlo veliki značaj. Ove mere se obavljaju tokom zimskih i letnjih meseci, a zasnivaju na mehaničkom uklanjanju obolelih biljnih delova – mladara, tanjih i debljih grana, odstranjivanju rak-rana sa obolelih grana, kao i krčenje  jače obolelih stabala.

Tanje grane treba rezati na 30 cm ispod obolelog tkiva, a deblje grane treba uklanjati na 50 cm ispod zaraženog tkiva. Obolele, orezane biljne delove treba izneti iz zasada i obavezno spaliti. 

Kada se mehaničke mere zaštite obavljaju tokom zimskih meseci dezinfekciju pribora za rezidbu voćaka proizvođači ne moraju  vršiti, ali ako se obavlja letnja rezidba voćaka onda je obavezna mera dezinfekcija pribora za rad, makaza i testera, kojima se odstranjuju oboleli biljni delovi. Za dezinfekciju pribora za rad najčešće se koristi 70 % etil alkohol ili 10 % natrijum hipohlorit.

Nakon obavljenih mehaničkih mera povređena mesta treba dezinfikovati 70 % etil alkoholom, a zatim premazati kalemarskim voskom.

Rak-rane treba odstraniti sasecanjem ili ljušćenjem, zahvatajući pritom zdravo tkivo. Tako povređena mesta takođe treba dezinfikovati 70 % etil alkoholom  ili 10 % natrijum hipohloritom i premazati voskom.

Ukoliko je infekcija stabala izuzetno jaka, gde su stabla u potpunosti suva i nekrotična, preporuka je da se izvrši eradikacija (krčenje) takvih stabala, odnosno celog zasada i obavezno spaljivanje iskrčenih voćaka.

 

-            Hemijske mere zaštite - Primena hemijskih mera zaštite ne daje zadovoljavajuće rezultate u suzbijanju  E.amylovora. Preparati na bazi bakra do sada su dali najbolje rezultate). Njihova primena se preporučuje u fazi mirovanja voćaka  (s jeseni nakon opadanja lišća i s proleća pre početka vegetacije). Tokom vegetacije bakarni preparati se mogu primeniti, ali u uslovima vlažnog vremena mogu prouzrokovati fitotoksičnost na lišću i plodovima (Funguran - OH 0,05-0,06 % u faziintenzivnog porasta i cvetanja).

U Francuskoj za suzbijanje E.amylovoraregistrovan je preparat Alliete. 

Primena antibiotika – Kasumin, Agrimicin,Teramicin, Streptomicin - sulfatidr., efikasni su za suzbijanje bakteriozne plamenjače, Međutim nisu toliko u upotrebi zbog nepovoljnog delovanja na čoveka i domaće životinje. Problemokoprimeneantibiotikaubiljnojproizvodnjijestepojavarezistentnihsojevabakterijepremaovimsupstancama.

AntibiotikKasugamicinmožeispoljitifitotoksičnodejstvonatretiranojbiljci, međutimpoštodajedobrerezultateusuzbijanjubakteriozneplamenjače, anemaprimenuumediciniiveterini, njegovaprimenaubiljnojproizvodnjipostajesveaktuelnija.

U našoj zemlji primena antibiotika nije dozvoljena.

U poslednje vreme sve se više primenjuju regulatori rasta u zaštiti od E.amylovora. Ukoliko se koristi preparat na bazi proheksadionkalcijumdolazi do sprečavanja bujanja i intenzivnog porasta mladara, medjutim ne može se sprečiti infekcija cvetova. U tkivu tretirane biljke stvaraju se hemijska jedinjenja koja sprečavaju razvoj bakterije E.amylovora.

Acibenzolarmetilse takođe koristi u suzbijanju bakteriozne plamenjače, čime  se utiče na povećanje otpornosti  tkiva biljke domaćina prema E.amylovora.

 

-            Biološke mere zaštite - Biološke mere zaštite od E.amylovora podrazumevaju primenu saprofitnih bakterija koje ispoljavaju antagonistički efekat prema ovom parazitu. Najpoznatiji biološki preparati jesu BlightBan na bazi bakterije Pseudomonasflavescens,Serenade  na bazi bakterije Bacillussubtilis i preparat BlossomBless  na bazi bakterije Pantoeaagglomerans.

Etarska ulja raznih biljaka se takođe koriste u zaštiti od E.amylovora.Preparat  Biozell  2000-B na bazi etarskih ulja biljke ispoljava izrazitu efikasnost u suzbijanju bakterije.

 

-            Integrisane mere zaštite  - Integrisane mere zaštite podrazumevaju skup svih napred navedenih mera administrativnih, agrotehničkih, mehaničkih, hemijskih, bioloških zatim gajenje otpornih sorti u cilju što efikasnijeg suzbijanja bakterije E.amylovora. Poželjno je praćenje meteoroloških parametara u voćnjaku, kao i podataka o parazitu radi prognoze bakteriozne plamenjače.

Fenološke faze kada je potrebno obaviti tretiranje u cilju suzbijanja E.amylovora jesu: faza kada je 5 % otvorenih cvetova, kada je 50 % otvorenih cvetova, faza punog cvetanja ili nakon svakih 3-5 dana,a posebno kada je tokom faze cvetanja toplo sa temperaturom preko 18,3 °C i relativnom vlažnošću vazduha preko 60 %.

Nakonpojavegrada, olujnihvetrova, olujnihkišapotrebnojeurokuod 24 sataizvršititretiranjehemijskimpreparatima.

Nakon završetka vegetacije treba primeniti neki od preparata na bazi bakra uz dodatak 1-2 % belog ulja.

Kada je u pitanju bakteriozna plamenjača poželjno je često vršiti zdravstvene preglede zasada radi uvida u zdravstveno stanje i blagovremenih intervencija u cilju primene adekvatnih mera zaštite.

 

-            Prognozapojave  E.amylovora - Ciljprognozebakteriozneplamenjačejestedasenaosnovufenološkograzvoja, osetljivostivoćakapremaE.amylovoraineophodnihuslovazarazvojpatogena (temperatura, padavine) predvididalićeseostvaritiinfekcija, tojestdalićesebolestpojavitiiline.

Prognoza bakteriozne plamenjače nije nimalo laka, ali se ipak, zapažaju dobri rezultati u praksi.

Naprejerađenaprognozasamonaosnovuparametaratemperatureod 18,3 °Cirelativnevlažnostivazduhapreko 60 % tokomfazecvetanjavoćaka, međutimoviparametrinisubilidovoljnizaprognoziranjepatogena.

 

Kasnije su razrađeni modeli MARYBLITiCOUGARBLIGHT pomoću kojih se kompjuterskim uređajima utvrđuje pogodno vreme za razvoj bolesti i na bazi ovih podataka daje se preporuka za prskanje zasada voćaka u cilju suzbijanja E.  amylovora.

 

Savetodavac za zaštitu bilja

Mr Gordana Jovanović

 

Additional information