Moljac paradajza (Tuta absoluta) na području delovanja PSSS Leskovac

Na području PSSS Leskovac na lokalitetu Navalin, u  proizvodnji paradajza gajenom u zatvorenom prostoru (fenofaza prema skali BBCH 89) na feromonskim klopkama registruje se pojava  imaga moljca paradajza (Tuta absoluta) u slabijem intenzitetu (dnevni ulov iznosi 1-3 imago). Za sada se registruju sporadične štete na listovima, uz pojavu larvi. Na plodovima paradajza štete nisu utvrdjene. 

 

 

Na lokalitetu Stajkovce  na feromonskim klopkama registruje se  jak intenzitet pojave moljca paradajza (dnevni ulov 20 – 40 imaga). Istovremeno je utvdjena jača pojava oštećenja  na listu i plodu ishranom  larvi.   U plastenicima gde je zabeležena jača pojava Tuta absoluta (lokalitet Stajkovce) preporučuje se primena preparata Affirm 095-SC (a.m. emamektin benzoat), u količini 2 kg/ha, zbog  kratke karence (3 dana u paradajzu). Uz primenu insekticida preporučuje se i dodatak silikonskih okvašivača: Etalfix pro, u količini 0,2 l/ha iuli  Silwet L-77, u količini 0,25 l /ha kako bi se povećala efikasnost primenjenog insekticida. Voditi računa o rokovima primene insekticida zbog ostataka pesticida, jer je ovo period kada se obavlja intenzivna berba plodova paradajza. Na lokalitetu Navalin gde je registrovan niski intenzitet ulova imaga moljca paradajza ne preporučujemo insekticidni tretman.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information