Zaštita višnje nakon berbe

Na području PSSS Leskovac  berba višnje je završena na oko 95 % površina.  S obzirom da vladaju povoljni uslovi za pojavu i dalje širenje parazita prouzrokovača ljubičaste lisne pegavosti (Blumeriella jaapii) (vidi preporuku od 02.06.2014.),  nakon berbe preporučujemo obavezan tretman  nekim od registrovanih fungicida: 

•a.m. ditianon: Delan 700 WG, u koncentraciji 0,075 %

•a.m. dodin: Agrodin 65 WP , u koncentraciji  0,1 %.

Nakon 10 – 15 dana  preporučuje se  primena preparata na bazi bakra: Blauvit (a.m. bakar-hidroksid), Bakrocid  S-25 (a.m. bakar-oksihlorid),  Kupragrin, Cuproxat ( a.m.Bakar-sulfat +bakar-hidroksid).

S obzirom na to da je  na području PSSS Leskovac  u višnji  velike ekonomske štete pričinjava     žilogriz (Capnodis tenebrionis) i šiljokrilac (Perotis lugubris) u ovom periodu se registruju u zasadima  kada se  ishranjuju i polažu jaja) preporuka je da se obavezno primeni i neki od   navedenih insekticida:

•a.m. hlorpirifos: Pyrinex 48 SC, Kozma, u količini 1.5 lit/ha, Radar 300 EC, u količini 2, 5 lit/ha.

•a.m. fosmet: Imidan 50 WP, u količini 2 lit/ha,

•a.m. tiakloprid: Calypso 480 SC, u količini 100 ml/m visine krošnje/ha,

•a.m. hlorpirifos + cipermetrin: Nurelle-D, u količini 1l/ha, Konzul, Cihlop, Despot, Antocid-D, u količini 1,2-1,5 l/ha.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information