Zdravstveno stanje zasada višnje

Na području delovanja PSSS Leskovac  registrovan je visok procenat plantažnih zasada višnje koji su u potpunosti uništeni od žilogriza (Capnodis tenebrionis). Niska cena višnje u 2014. godini  odraziće se na smanjeno ulaganje u dalju proizvodnju, pa samim tim i na suzbijanje žilogriza gde se  iziskuje veći broj insekticidnih tretmana nakon berbe.

Nakon berbe višnje, vršeći vizuelne preglede  dugogodišnjih zasada, registruje se visoka brojnost imaga žilogriza (Capnodis tenebrionis) koji se u potrazi za hranom  nalazi na stablima (10 imaga po stablu), kao i na površini zemljišta ispod krune voćke gde polaže jaja.

 

S obzirom da je izuzetno visok nivo štetnog insekta i da je veliki broj zasada koji su u potpunosti uništeni, preporučujemo proizvodjačima u ovom periodu mehaničko uklanjanje imaga sa stabla i njihovo uništavanje, obradu zemljišta i hemijsko tretiranje nekim od insekticida a.m. fosmet: Imidan 50 WP u količini 2 lit/ha,a.m. tiakloprid: Calypso 480 SC u količini 100 ml/m visine krošnje/ha, a.m. hlorpirifos: Pyrinex 48 SC, Kozma, u količini 1.5 lit/ha, Radar 300 EC u količini 2, 5 lit/ha,  a.m. hlorpirifos +cipermetrin: Nurelle-D , u količini 1l/ha, Konzul, Cihlop, Despot, Antocid-D u količini 1,2-1,5 l/ha. (vidi preporuku od 11.05.2014).

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information