Kupusni moljac (Plutella maculipennis)-preporuka

Na području delovanja PSSS Leskovac  vizuelnim pregledom useva kupusa registrovane su  larve  moljca kupusa (Plutella maculipennis)(1-2 larve po biljci), 

Tek ispiljene larve se nalaze na naličju listova, izgrizaju lisno tkivo do gornjeg epidermisa pri čemu prave   tzv.„prozorčiće“. Pri jačem napadu dolazi do golobrsta, kada ostaje samo glavni nerv na biljci.

Preporučuje se proizvođačima kupusa pregled biljaka na prisustvo ove štetočine i po postizanju praga štetnosti primena nekog insekticida.

•Mavrik EW (a.m.tau-fluvalinat), u količini  0,3 l/ha,

•Lamdex 5 CS  (a.m.lambda-cihalotrin), u količini  0,2-0,3 l/ha,

•Sumi-Alfa 5 EW (a.m.esfenvalerat), u količini 0,15-0,20 l/ha. 

Pragovi štetnosti za kupusnog moljca su:

o20% napadnutih biljaka – kupus u fazi kotiledona,

o30% napadnutih biljaka – pre formiranja glavice,

o15% napadnutih biljaka – formiranje glavice,

o5% napadnutih biljaka – popunjavanje glavice.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information