Moljac krompira - Phthorimae operculella 14.08.2014

Na području delovanja PSSS Leskovac merkantilni krompir je na većini parcela izvadjen, medjutim, dobar deo proizvodjača sadi krompir početkom jula meseca u cilju proizvodnje  krtola koje  tokom naredne godine, vegetacione sezone, koristi za sadnju. Taj krompir se sada nalazi u fazi intenzivne vegetacije (fenofaza prema skali BBCH 39). Vizuelnim pregledom  useva  registrovana je pojava mina  nedefinisanog oblika  sa pojavom izmeta koji je rasut  u unutrašnjosti mine, a posledica je ishrane larvi krompirovog moljca (Phthorimae operculella).

Proizvodjačima se preporučuje uništavanje alternativnih domaćina, korovskih biljaka i samoniklog krompira na kojima se ova štetočina može razvijati.

Takodje, potrebno je vršiti redovan  monitoring feromonskim klopkama, kako bi se utvrdila prva pojava štetočine  i pratila brojnost moljca krompira.

Od hemijskih preparata preporuka proizvodjačima je primena nekog od insekticida:

•a.m. hlorantraniliprol (Coragen 2O- SC, u količini 0,14-0,2 l/ha) i a.m. abamektina (Vertimec 018 EC, u količini 0,75 l /ha), 

•a.m. abamektin (Vertimec 018EC, Armada, Abastate, u količini 0,75 l /ha) + a.m. lufenuron (Match 050-EC, u količini 0,3 l/ha).

•a.m.hlorantraniliprol + abamektin (Voliam targo, u koncentraciji 0,08-0,1%).

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information