Moljac paradajza (Tuta absoluta)-10.09.2014

Prateći   pojavu moljca paradajza (Tuta absoluta)  u plasteničkoj proizvodnji paradajza  na više lokaliteta (Navalin, Vinarce, Manojlovce, Stajkovce, Donje Stopanje) na feromonskim klopkama i dalje se registruje ulov imaga. Na lisnoj masi  utvrdjeno je prisustvo sveže položenih jaja, kao i  pojava  larvi različitih larvenih stadijuma.

Preporuka proizvodjačima jeste primena  insekticida sa ovo-larvicidnim delovanjem (vidi preporuku od 11.08.2014.):    

•a.m.hlorantraniliprol + abamektin (Voliam targo, u koncentraciji 0,08-0,1%).

•a.m. hlorantraniliprol (Coragen 2O- SC, u količini 0,14-0,2 l/ha) i a.m. abamektina (Vertimec 018 EC, u količini 0,75 l /ha), 

•a.m. abamektin (Vertimec 018EC, Armada, Abastate, u količini 0,75 l /ha) + a.m. lufenuron (Match 050-EC, u količini 0,3 l/ha).

Strogo se pridržavati karence o poslednjem roku primene preparata pred berbe.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information