Zimsko prskanje voćaka i vinove loze

U okviru redovnih programa zaštite voćaka i vinove loze prvo tretiranje koje bi trebalo obaviti jeste ZIMSKO PRSKANJE VOĆAKA I VINOVE LOZE. .Mi se nalazimo neposredno pred početak  nove vegetacione sezone kada bi trebalo razmišljati o prvim rokovima primene hemijskih sredstava u cilju suzbijanja štetnih organizama - parazita i štetočina.  Tokom mirovanja voćaka  do momenta početka vegetacije, trebalo bi primeniti odredjena hemijska sredstva za suzbijanje  prezimljujućih formi  mnogih štetnih organizama.

Pre primene hemijskih sredstava za suzbijanje štetnih organizama u dugogodišnjim zasadima voćaka i vinove loze, preporučujemo da se najpre  izvrše MEHANIČKE MERE ZAŠTITE.  Dakle,  treba ukloniti sve grane i grančice sa stabla koje su obolele, suve i  polomljene, ukloniti sve plodove koji su ostali da vise na granama, zatim sasušeno lišće, jer su upravo to mesta gde prezimljavaju mnogi paraziti i štetočine  tokom zimskih meseci.  Tek nakon primene mehaničkih mera zaštite  treba  otpočeti sa primenom  hemijskih sredstava.

Ono što je važno naglasiti voćarima i vinogradarima kada je u pitanju primena pesticida je, da prate fenološke faze kroz koje biljka prolazi, i da vrše odgovarajuća preventivna prskanja. 

KASNO ZIMSKO PRSKANJE VOĆAKA  obavlja se do  početka kretanja vegetacije (do tzv.  faze "mišjih ušiju"). u cilju  suzbijanja  prezimljujućih formi pojednih štetnih insekata - štitastih vašiju, jaja lisnih vašiju i drugih štetočina, u dugogodišnjim zasadima voćaka i vinove loze preporučujemo preparate na bazi mineralnih ulja u koncentraciji 3-4 %.  Pre primene preparata obavezno pročitati uputstvo proizvođača.   

Takođe, može se primeniti i PLAVO ULJE ILI BAKARNO ULJE za kasno zimsko tretiranje koje predstavlja gotovu kombinaciju mineralnog ulja i bakarnog preparata.  Crveno ulje se primjenjuje u koncentraciji 2-3 %, u vrijeme mirovanja, a sa kretanjem vegetacije koncentracija se smanjuje na 1-1,5 %. 

PLAVO PRSKANJE VOĆAKA koje se sprovodi neposredno pred početak vegetacije  namenjeno je  suzbijanju prezimljujućih formi mnogih parazita prouzrokovača  kovrdžavosti lišća breskve, šupljikavosti lišća koštičavog voća, čađave krastavosti jabuke i kruške, rogača šljive, crne pjegavosti vinove loze. Za ovo tretiranje primenuju se preparati na bazi bakra: BAKARNI KREČ, EVEREST BAKARNI OKSIHLORID, CUPROXATE, CUPRABLAU Z, KOCIDE, BORDOVSKA ČORBA FUNGURAN-OH  i dr. Prilikom primene bakarni sredstava  treba voditi računa o fazi razvoja voćaka, jer ukoliko vegetacija krene bakarni preparati mogu izazvati fitotoksičnost (ožegotine) na mladim listićima voćaka. Ovo naročito važi za koštičave vrste, posebno breskvu, koja je osjetljiva na bakar.I kod bakarnih preparata obavezno proveriti koncentraciju primene sredstva i obavezno poštovati preporuku proizvodjača. 

Vinova loza je još u fazi mirovanja. Nakon rezidbe i iznošenja orezanih lastara iz vinograda, treba obaviti prskanje bakarnim sredstvom, u cilju zaštite prevenstveno od crne pjegavosti. 

Obavezno treba obratiti pažnju na  mogućnost mešanja preparata na bazi  bakra i  mineralnih ulja da ne bi došlo do pojave fitotoksičnosti. Zbog toga  treba obavezno pročitati uputstvo o mogućnosti mešanja tih preparata. 

Za zimsko prskanje voćaka  jako je bitan kvalitet tretiranja. Prskanje mora biti sa većom količinom rastvora (vode i preparata). Voćka se mora kvalitetno, temeljno  isprskati, "okupati" kako  bi rastvor dospeo do svih otvora na biljkama, jer su upravo to mesta gde prezimljavaju mnogi štetni organizmi. 

Preporučena količina vode po jednom hekratu je 1000-1.500  litara, uz strogo poštovanje koncentracije sredstva koju preporučuje  proizvođač, a nalazi se na uputstvu  koje je priloženo uz preparat kada se isti kupuje u poljoprivrednim apotekama.

Prskanje se izvodi po tihom i mirnom vremenu, bez vetra, uz obavezno korišćenje zaštitne opreme.

NAPOMENA: Strogo se pridržavati uputstava proizvodjača hemijskih sredstava o pravilnoj primeni kako ne bi došlo do neželjenih efekata (zagadjenje čovekove okoline,  trovanja ljudi i toplokrvnih životinja i dr.).

                                                                Mr Gordana Jovanović

Additional information